دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 13، شهریور 1400، صفحه 7-218 
ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت

صفحه 7-26

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


بررسی مشروعیت غسل زیارت

صفحه 73-94

محمد فائزی؛ رضا پورصدقی؛ محمد جواد حیدری