دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 12، اردیبهشت 1400، صفحه 7-235 
فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

صفحه 165-201

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری