پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

تعیین محدوده تربت و حائر حسینی (ع) نقشی تعیین‌کننده در حدود و ثغور دو حکم استحباب اتمام نماز در حائر و اخذ تربت جهت استشفا دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی پس‌ از آنکه دیدگاه فقها را با نگاهی نقّادانه بررسی می‌کند و ادله روایی این باب را که به‌ظاهر مشتمل بر اختلافات بارزی است بازنگری نموده، در نهایت با دقت در ادله و بهره‌گیری از کلمات معصومان: و توجه به روح واژه‌ها و لحاظ نمودن تاریخ صدور احکام و در نظر گرفتن قرائن دیگر و با عنایت به فلسفه صدور حکم، به این نتیجه رسیده که مقصود از تربت حسینی(ع) همان مکانی است که حوادث روز عاشورا در آن به وقوع پیوسته و منطبق با ارض کربلا در زمان خود حضرت سیدالشهدا(ع) بوده و اعداد و ارقامی که در این رابطه گفته‌شده از باب بیان مراتب فضیلت و شرافت و اثر است؛ به‌طوری‌که مرقد مطهر مرکز دایره شفاست و هرچه نماز به آن نزدیک‌تر اقامه شود مطلوب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. قرآن کریم.

  1. آل‌کلیددار، محمدحسن‌مصطفی (1368ق) مدینة ‌الحسین، شرکت سپهر ایران، چاپ اول.
  2. ابن ‌ادریس، محمد بن ‌احمد (1410) السرائرالحاوی ‌لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه‌النشرالاسلامی.
  3. ابن براج، عبدالعزیزقاضی (1406ق) المهذب، قم، موسسه‌النشرالاسلامی.
  4. ابن ‌سعید حلی، یحیی ‌بن‌ سعید (1405ق) الجامع للشرایع، قم.
  5. ابن ‌طاووس، علی‌بن‌موسی (1441ق) مصباح الزائر، قم، مؤسسه ‌آل‌البیت‌ لاحیاءالتراث، چاپ اول.
  6. ابن عبدالحق، عبدالمؤمن ‌بن ‌عبدالحق (1412ق) مراصدالاطلاع ‌علی أسماءالامکنة ‌و البقاع، بیروت، دارالجیل.
  7. ابن ‌قولویه، ‌جعفر بن ‌محمد (1381ش) کامل ‌الزیارات، ترجمه سیدمحمدجواد ذهنی ‌تهرانی، گنجینه ‌ذهنی، چاپ اول.
  8. ابن ‌منظور، محمد بن ‌مکرم (1405ق) لسان‌ العرب، قم، أدب ‌الحوزه، چاپ اول.
  9. بحرانی، یوسف ‌بن ‌احمد (1369ق) حدائق ‌الناظرة فی‌احکام ‌العترة ‌الطاهرة، قم، مؤسسة‌النشرالاسلامی.
  10. جوهری، اسماعیل‌ بن ‌حماد (1404ق) صحاح‌اللغة، بیروت، دارالعلم‌للملایین.
  11. حائری، عبدالکریم (1362ش) کتاب ‌الصلاة، قم، مرکز انتشارات ‌دفتر تبلیغات ‌اسلامی.
  12. حرّ عاملی، محمد بن ‌حسن (1427ق) وسائل ‌الشیعة‌ الی ‌تحصیل ‌مسائل ‌الشریعة، بیروت، مؤسسه الاعلمی ‌للمطبوعات، چاپ اول.
  13. حکیم، سیدمحسن (1393ق) مستمسک ‌العروة ‌الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
  14. خمینی، روح‌الله، (1385ش) توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی.
  15. خوانساری، سیداحمد (1355ش) جامع‌المدارک‌ فی ‌شرح ‌المختصر النافع، تهران.
  16. خویی، سیدابوالقاسم (1417ق) موسوعة الامام الخویی، مؤسسه ‌احیاء آثار الامام ‌الخویی.
  17. درگاهی، مهدی (1398ق) «نماز مسافر در اماکن چهارگانه»، میقات حج، دوره18، شماره72، ص45‌ـ 74.
  18. دیانت، ابوالحسن (1367ش) فرهنگ ‌تاریخی‌ سنجش‌ها و ارزش‌ها، تبریز، بایرام‌ صادقی.
  19. سیستانی، سیدعلی‌حسینی (1383ش) توضیح‌المسائل، قم، مؤسسه ‌انتشارات ‌هجرت، چاپ چهارم.
  20. شهید ثانی، زین‌الدین ‌بن ‌علی (1384ش) تحریرالروضه‌فی‌شرح‌اللمعة، تهران، سمت، چاپ نهم.
  21. صدوق، شیخ محمد بن ‌علی (1387ش) من‌لایحضره‌الفقیه، ترجمه صدرالدین‌ بلاغی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.
  22. صاحب جواهر، محمدحسن (1365ش) جواهر الکلام، دارالکتب ‌الاسلامیه، چاپ دوم.
  23. طباطبائی ‌یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم (1404) العروة‌الوثقی، بیروت.
  24. طریحی، فخرالدین (1375ش) مجمع ‌البحرین، تهران، مرتضوی، چاپ سوم.
  25. طهرانی، میرزاابوالفضل (1376ش) شفاء الصدور فی ‌شرح ‌زیارة ‌العاشور، تهران، انتشارات ‌مرتضوی، چاپ اول.
  26. طوسی، محمد بن ‌حسن (1411ق) مصباح‌ المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول.
  27. ــــــــــــــ (بی‌تا) تهذیب‌ الاحکام، بیروت، مؤسسه‌ الاعلمی‌ للمطبوعات، چاپ اول.
  28. علامه‌ حلی، حسن ‌بن ‌یوسف (1413ق) مختلف‌الشیعه، قم، مؤسسه ‌النشر الاسلامی، چاپ اول.
  29. ــــــــــ ، (1412ق) منتهی ‌المطلب ‌فی ‌تحقیق ‌المذهب، مشهد، مجمع‌ البحوث ‌الاسلامیه.
  30. قزوینی، فضل‌علی (1392ش) «کربلا آخرین منزلگاه ‌امام‌ حسین7»، ترجمه محمدمهدی ‌رضایی، فرهنگ زیارت، دوره4، ش17، صص 97‌ـ 124.
  31. قمی، شیخ‌عباس (1379ش) مفاتیح ‌الجنان، ترجمه: مهدی ‌الهی‌ قمشه‌ای، چاپ دلارنگ، چاپ اول.
  32. ــــــــــ ، (1414ق) سفینة ‌البحار، انتشارات اسوه، چاپ اول.
  33. کلینی، محمد بن‌ یعقوب (1393ش) فروع ‌کافی، گروه ‌مترجمان، قم، قدس، چاپ چهارم.
  34. کوهکمری، سیدابوالحسن (1414ق) النجم‌ الزاهر فی‌ صلاة ‌المسافر، انتشارات، طلوع.
  35. گلپایگانی، سیدمحمدرضا (1413ق) هدایة‌العباد، قم، بی‌جا.
  36. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق) بحار الانوار، بیروت، مؤسسه‌الوفاء.
  37. محلاتی، ذبیح‌الله (1390ق) فرسان ‌الهیجاء، تهران، مرکز نشرکتاب، چاپ دوم.
  38. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (1414ق) تاج العروس، بیروت، دارالفکر.
  39. مشهدی، محمد بن ‌جعفر (1389ق) المزار الکبیر، ترجمه محمدفربودی، قم، دیوان، چاپ اول.
  40. مفید، محمد بن ‌محمد (1409ق) المزار، قم، مدرسه ‌امام ‌المهدی[.
  41. مقدس اردبیلی، احمد بن ‌محمد (1403ق) مجمع ‌الفائدة والبرهان ‌فی ‌شرح ‌ارشاد الاذهان، قم، جامعه ‌مدرسین.
  42. منتظری، حسین‌علی (1416ق) البدر‌ الزاهر فی ‌صلاة ‌الجمعة ‌والمسافر، قم، مکتب ‌آیت‌الله‌المنتظری، چاپ سوم.
  43. نراقی، احمد بن ‌محمدمهدی (1416ق) مستند الشیعة فی‌احکام‌ الشریعة، قم، بی‌جا.
  44. وحید بهبهانی، محمدباقر (1424ق) مصابیح ‌الظلام ‌فی‌شرح ‌مفاتیح ‌الشرائع، قم، مؤسسه ‌علامه ‌مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول.
  45. وحید خراسانی، حسین (1395ش) توضیح ‌المسائل، قم، نگارش، چاپ سی‌وششم.
  46. هاشمی‌ شاهرودی، سیدمحمود (1426ق) فرهنگ ‌فقه ‌مطابق ‌مذهب ‌اهل‌بیت:، قم، مؤسسه ‌دائرة المعارف ‌فقه‌ اسلامی، چاپ اول.

  یاقوت حموی، یاقوت بن‌ عبدالله (1995م) معجم‌البلدان، بیروت، دارصادر.