دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 21، شهریور 1402، صفحه 7-144 (تابستان 1402)