دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آذر 1401، صفحه 7-168 (پاییز 1401) 
ارزیابی فقهی جواز اخذ اجرت در حج نیابتی مستطیع

صفحه 51-76

محمدباقر کرملاچعب؛ حمید موذنی بیستگانی