بررسی فقهی نقش مسجدالحرام در احرام حج تمتّع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ استادیار گروه فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

تعیین محل احرام یکی از مسائل مهم حج تمتع است و هر چند کتاب‏‌های فقهی، شهر مکه مکرمه را محل احرام حج تمتع معرفی کرده‌‏اند؛ اما تعابیر متفاوت فقها در «افضلیت مسجدالحرام»، «استحباب احرام از مسجدالحرام» یا «افضلیت برخی اماکن داخل مسجدالحرام» حاکی از روشن نبودن جایگاه مسجدالحرام در مسئله احرام حج تمتع است! ازاین‏رو پرسش از نقش مسجدالحرام در احرام حج تمتع، مسئله‌‏ای است که نیازمند تحقیق و بررسی است.
با تکیه بر تحلیلِ برآمده از صناعت اصولی حمل مطلق بر مقیّد مُثبت و موافق ـ البته با احراز وحدت حکم ـ جمع عرفی در روایاتِ بابْ حاکی از تعیّن مسجدالحرام در احرام حج تمتع است. از آنجایی که اتفاق علما و سیره مسلمانان بر جواز احرام حج در خارج از مسجدالحرام است، علما از این صناعت در جمع‏‌بندی تقابلِ بدوی روایات استفاده نکرده‌‏اند و به جمع تبرّعی افضلیت یا استحباب روی آورده‌‏اند.
این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی نقش مسجدالحرام در احرام حج تمتع انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‏‌های فقهی با گردآوری داده‌‏های کتابخانه‌ای میسّر است که نتیجه آن، تعیین نقش مسجدالحرام به عنوان ظرفِ اَدای احرام حج تمتع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409ق)، کفایه الاصول، قم، موسسة آل‏البیت.
 2. آملی، محمدتقی (1380)، مصباح الهدی، تهران، نشر مولف.
 3. ابن ادریس، محمد بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی‏، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 4. ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر ‏(1406ق)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 5. ابن حمزه، محمد بن علی (1408ق)، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم، مکتبة آیة‏الله المرعشی النجفی.
 6. ابن زهره، حمزه بن علی (1418ق)، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق.
 7. ابن فارس، احمد بن فارس (1404ق)، معجم مقائیس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 8. ابن ماجه، محمد بن یزید (بی‏تا)، سنن ابن ماجه، بی‏جا، دار إحیاء الکتب العربی.
 9. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، بیروت، دارالفکر.
 10. اسدی، احمد بن محمد (1409ق)، الرسائل العشر المهذب البارع، قم، کتابخانه آیة‏الله مرعشی.
 11. ایروانی، علی (1370ش)، نهایة النهایة، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
 12. بحرانی، یوسف (1405ق)، الحدائق الناضرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 13. بحرانی، یوسف (بی‏تا)، مناسک الحج، بی‏جا، بی‏نا (نرم افزار جامع فقه2).
 14. بیهقی نیشابوری، محمد بن حسین (1416ق)، إصباح الشیعة، قم، مؤسسه امام صادق.
 15. پژوهشکده حج و زیارت (1393ش)، مناسک حج محشی، تهران، نشر مشعر.
 16. تبریزی، جواد بن علی(1415ق)، مناسک الحج، قم، دارالصدیقة الشهیدة.
 17. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410ق)، الصحاح فی اللغة، بیروت، دارالعلم.
 18. حائری، عبدالکریم (بی‏تا)، درر الفوائد، قم، چاپخانه مهر.
 19. حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، ‏مؤسسه آل‏البیت:
 20. حکیم، سید محسن (1416ق)، مستمسک العروة الوثقی، قم، مؤسسة دارالتفسیر.
 21. خمینی، سیدروح‏الله (1415ق)، مناهج الوصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 22. خوانساری، سیداحمد(1405ق)، جامع المدارک، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
 23. خویی، سیدابوالقاسم(1410ق)، المعتمد فی شرح العروة، قم، مدرسة دارالحکم.
 24. خویی، سیدابوالقاسم(بی‏تا)، دراسات فی علم الاصول، قم، مؤسسه احیاء التراث محقق خویی.
 25. خویی، سیدابوالقاسم (1409ق)، معجم رجال الحدیث، بیروت، بی‏نا.
 26. خویی، سیدابوالقاسم (1418ق)، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
 27. سبزواری، علی مؤمن قمی (1421ق)، جامع الخلاف و الوفاق، قم، زمینه سازان ظهور امام عصر[.
 28. شهید اول، محمد بن مکی (1410ق)، اللمعة الدمشقیة، بیروت، دارالتراث.
 29. شهیداول، محمد بن مکی (1417ق)، الدروس الشرعیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 30. شهیدثانی، زین‏الدین بن علی (1413ق)، مسالک الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه.
 31. شهیدثانی، زین‏الدین بن علی (1421ق)، رسائل شهید الثانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
 32. طباطبایی قمی، سیدتقی (1425ق)، مصباح الناسک، قم، انتشارات محلاتی.
 33. طباطبایی، سیدعلی (1418ق)، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل‏البیت:.
 34. طباطبایی، سیدعلی (بی‏تا)، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل‏البیت:.
 35. طوسی، محمد بن حسن (1378ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
 36. طوسی، محمد بن حسن (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی.
 37. طوسی، محمد بن حسن (1407ق، الف)، الخلاف‏، قم، ‏دفتر انتشارات اسلامی.
 38. طوسی، محمد بن حسن (1407ق، ب)، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 39. طوسی، محمد بن حسن (1411ق)، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة.
 40. طوسی، محمد بن حسن (1417ق)، العدة، ابوجعفر محمد‏بن‏حسن، طوسی، قم، چاپخانه ستاره.
 41. علامه حلی، حسن بن یوسف (1410ق)، إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 42. علامه حلی، حسن بن یوسف (1411ق)، تبصرة المتعلمین، تهران، مؤسسه طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 43. علامه حلی، حسن بن یوسف (1412ق)، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة.
 44. علامه حلی، حسن بن یوسف (1413ق، الف)، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 45. علامه حلی، حسن بن یوسف (1413ق، ب)، مختلف الشیعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
 46. علامه حلی، حسن بن یوسف (1414ق)، تذکرة الفقهاء، مشهد، مؤسسة آل‏البیت.
 47. علامه حلی، حسن بن یوسف (بی‏تا)، تحریر الأحکام، مشهد، مؤسسه آل‏البیت.
 48. فاضل هندی، محمد بن حسن (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 49. فیاض، محمد اسحاق (بی‏تا)، تعالیق مبسوطة علی مناسک الحج، قم، انتشارات محلاتی.
 50. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (1406ق)، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی7.
 51. کاشانی، ابوبکر بن مسعود (1420ق)، بدائع الصنایع، بیروت، دارالمعرفه.
 52. کلینی، محمد ‏بن ‏یعقوب (1407ق)، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 53. محقق ثانی، علی بن حسین (1414ق)، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل‏البیت.
 54. محقق حلی، یحیی بن سعید (1405ق)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیة.
 55. محقق داماد، سیدمحمد (1401ق)، کتاب الحج، قم، چاپخانه مهر.
 56. مدنی، رضا (1411ق)، براهین الحج، کاشان، مدرسه علمیه آیت‏الله مدنی، چاپ سوم.
 57. مرتضی زبیدی، سیدمحمد حسینی (1414ق)، تاج العروس، بیروت، دارالفکر.
 58. مروج، سیدمحمدجعفر (1415ق)، قم، انتشارات دارالکتاب جزائری.
 59. مسلم بن حجاج (بی‏تا)، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 60. مشکینی، ابوالحسن (1413ق)، حواشی المشکینی، قم، انتشارات لقمان.
 61. مفید، محمد ‏بن ‏محمد (1413ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید.
 62. موسوی عاملی، محمد علی (1411ق)، مدارک الأحکام، بیروت، مؤسسه آل‏البیت.
 63. نائینی، محمدحسین (1417ق)، فوائد الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 64. نجفی، حسن بن جعفر (1422ق)، انوار الفقاهة، نجف اشرف، مؤسسة کاشف الغطاء.
 65. نجفی، محمدحسن (بی‏تا)، جواهر الکلام، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
 66. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415ق)، مستند الشیعة، قم، مؤسسة آل‏البیت:
 67. یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم (1419ق)، العروة الوثقی المحشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.