ارزیابی فقهی جواز اخذ اجرت در حج نیابتی مستطیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته سطح 1 حوزه علمیه جزائریه شهرستان شوشتر

2 دانش ‏آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

یکی از مسلمات احکام فقهی حج، جواز نیابت و اخذ اجرت بر آن است. اما صحیح و مجزی ‏بودن آن و مستحق اجرت بودن نائب در صورتی که خودْ مکلف به حجة‏الاسلام باشد، نزد فقها اختلافی است. برخی از فقها متفرع بر عدم صحت حج مذکور، عدم جواز اخذ اجرت را نتیجه گرفته‌‏اند. برخی دیگر با صحیح دانستن حج مذکور، فتوا به عدم جواز اخذ اجرت داده‏‌اند؛ بنابراین به دلیل مبتلابه بودن این مسئله ارائه پژوهشی مستقل برای بررسی اقوال مذکور ضروری است.
بر پایه یافته‏‌های این پژوهش، که به روش توصیفی‏- ‏تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌‏ای به نگارش درآمده، ادله قائلین به فساد حج مذکور، مخدوش است. مکلفی که بدون عذر حجی که بر ذمه‌‏اش بوده را ترک کند، به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است، اما به لحاظ حکم وضعی حجی که برای منوب‏‌عنه انجام داده صحیح و مجزی است. پس از اثبات صحت و اجزاء حج مذکور، دلیلی بر عدم جواز اخذ اجرت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. قرآن کریم
 2. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409ق)، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‏البیت:، چاپ اول.
 3. آملی، محمدتقی (1384ق)، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، بی‏جا، بی‏نا، چاپ اول.
 4. ابن ‏ابی‏جمهور، محمد بن زین‏الدین (1403ق)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، قم، مؤسسه سیدالشهداء، چاپ اول.
 5. ابن‏ ادریس، محمد بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
 6. ابن ‏براج، عبدالعزیز بن نحریر (1406ق)، المهذب، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 7. بجنوردی، سیدمحمدحسن (1419ق)، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، چاپ اول.
 8. بحرانی، یوسف بن احمد (1363ش)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 9. بروجردی، حسین (1388ش)، استفتاءات، قم، مؤسسه آیت‌الله بروجردی.
 10. بهجت، محمدتقی (بی‏تا)، مناسک حج و عمره، قم، دفتر آیت‏الله بهجت، چاپ سوم.
 11. بیهقی کیدری، محمد بن حسین (1374ش)، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قم، مؤسسه الامام الصادق، چاپ اول.
 12. تبریزی، جواد (1431ق)، تنقیح مبانی الحج، قم، دارالصدیقة الشهیدة3، چاپ دوم.
 13. ـــــــــــ (بی‏تا)، مناسک الحج، قم، دارالصدیقة الشهیدة
 14. تسخیری، محمدعلی (1431ق)، القواعد الاصولیة و الفقهیة، تهران، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، چاپ دوم.
 15. حر عاملی، محمد بن حسن (1416ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‏البیت:، چاپ سوم.
 16. حسینی حائری، کاظم (1427ق)، مناسک الحج، بی‏جا، دفتر آیت‏الله سیدکاظم حائری، چاپ دوم.
 17. حسینی شاهرودی، محمود (بی‏تا)، کتاب الحج، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ اول.
 18. حکیم، سیدمحسن (1374ش)، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر.
 19. خامنه‏ای، سیدعلی (1426ق)، مناسک الحج، تهران، انتشارات مشعر.
 20. خمینی، سیدروح الله (1397ش)، مناسک حج، قم، پژوهشکده حج و زیارت.
 21. خوئی، سیدابوالقاسم (1409ق)، المعتمد فی شرح المناسک، قم، انتشارات لطفی، چاپ اول.
 22. ـــــــــــ (1418ق)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، انتشارات توحید، چاپ اول.
 23. ـــــــــــ (1419ق)، دراسات فی علم الاصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.
 24. روحانی، محمد (1419ق)، المرتقی إلی الفقه الأرقی (الحج)، تهران، مؤسسه الجلیل، چاپ اول.
 25. سبحانی تبریزی، جعفر (1387ش)، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ چهاردهم.
 26. ـــــــــــ (1424ق)، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ اول.
 27. ـــــــــــ (1428ق)، مناسک الحج و احکام العمره، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ اول.
 28. شبیری زنجانی، موسی (1421ق)، مناسک الحج، بی‏جا، نشر مشرقین، چاپ اول.
 29. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر (1421ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.
 30. صافی، لطف‏‏الله (1423ق)، فقه الحج، قم، مؤسسه انتشارات حضرت معصومه3، چاپ اول.
 31. صدر، سیدمحمدباقر (1434ق)، موسوعة الشهید السید محمدباقر الصدر، قم، دارالصدر، چاپ دوم.
 32. ـــــــــــ (1418ق)، دروس فی علم الاصول، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.
 33. طباطبائی قمی، تقی (1371ش)، آرائنا فی اصول الفقه، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول.
 34. ـــــــــــ (1423ق)، الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول.
 35. ـــــــــــ (1425ق)، مصباح الناسک فی شرح المناسک، تصحیح غالب سیلاوی، قم، انتشارات محلاتی.
 36. ـــــــــــ (1426ق)، مبانی منهاج الصالحین، قم، قلم الشرق، چاپ اول.
 37. طباطبایی قمی، حسن (1415ق)، کتاب الحج، بی‏جا، انتشارات باقری، چاپ اول.
 38. طوسی، محمد بن حسن (1365ش)، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 39. ـــــــــــ (1387ق)، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، چاپ سوم.
 40. ـــــــــــ (1400ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم.
 41. ـــــــــــ (1407ق)، الخلاف، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 42. عبدی، محمدحسین (1399ش)، الاساس فی اصول الفقه، قم، مؤسسه انتشارات حوزه‏های علمیه، چاپ چهارم.
 43. عراقی، ضیاء‏الدین (1414ق)، شرح تبصرة المتعلمین، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 44. علامه حلی، حسن بن یوسف (1410ق)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 45. ـــــــــــ (1414ق)، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل‏البیت:، چاپ اول.
 46. فاضل لنکرانی، محمد (1381ش)، اصول فقه شیعه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار:، چاپ اول.
 47. ـــــــــــ (1418ق)، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دارالتعارف، چاپ دوم.
 48. ـــــــــــ (1423ق)، مناسک حج، قم، دفتر آیت‏الله فاضل لنکرانی، چاپ دوازدهم.
 49. فیاض، محمد اسحاق (بی‏تا)، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول.
 50. قزوینی، علی بن اسماعیل (1419ق)، رسالة فی العدالة، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول.
 51. کاشف‏الغطاء، احمد (1423ق)، سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء.
 52. کاشف‏الغطاء، حسن (1422ق)، أنوار الفقاهة، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء.
 53. کلینی، محمد بن یعقوب (1360ش)، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
 54. گرامی قمی، محمدعلی (1415ق)، المعلقات، قم، مؤسسه امام صادق7، چاپ اول.
 55. گلپایگانی، محمدرضا (1413ق)، حول مسائل الحج، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم.
 56. محقق حلی، جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم.
 57. مدنی کاشانی، رضا (1411ق)، براهین الحج للفقهاء و الحجج، کاشان، مدرسه علمیه آیت‏الله مدنی، چاپ سوم.
 58. مرتضوی، ضیا (1432ق)، مشکاة الشریعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی=، چاپ اول.
 59. مشکینی، علی (1432ق)، التعلیقة الاستدلالیة علی تحریر الوسیلة، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول.
 60. مصطفوی، محمدکاظم (1421ق)، القواعد الفقهیة، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ چهارم.
 61. مظفر، محمدرضا (1430ق)، اصول الفقه، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.
 62. مفید، محمد بن محمد (1410ق)، المقنعة، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
 63. مکارم شیرازی، ناصر (1416ق)، مناسک الحج، قم، مدرسه امام علی بن ابی‏طالب7، چاپ دوم.
 64. موسوی بجنوردی، محمد (1379ش)، علم اصول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول.
 65. موسوی خلخالی، محمدمهدی (1385ش)، فقه الشیعة (الإجارة)، تهران، مرکز فرهنگی منیر، چاپ اول.
 66. موسوی خوانساری، سیداحمد (1405ق)، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ترجمه علی‏‏اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم.
 67. موسوی سبزواری، عبدالاعلی (1409ق)، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، بی‏جا، نشر دفتر آیت‏الله سبزواری، چاپ دوم.
 68. موسوی عاملی، محمد بن علی (1411ق)، مدارک الأحکام فی شرح شرائع الإسلام، مشهد، مؤسسه آل‏البیت:.
 69. نائینی، محمدحسین (1376ش)، فوائد الاصول، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 70. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل‏البیت:، چاپ اول.
 71. نوری، حسین بن محمدتقی (1408ق)، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آل‏البیت:، چاپ اول.
 72. وجدانی‏فخر، قدرت‏الله (1426ق)، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة، قم، سماء قلم، چاپ دوم.
 73. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (1429ق)، کتاب الإجارة، قم، مؤسسة دائرةالمعارف فقه اسلامی.
 74. یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (1409ق)، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی، چاپ دوم.
 75. ـــــــــــ (1428ق)، العروة الوثقی مع تعلیقات، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‏طالب7، چاپ اول.
 76. ـــــــــــ (1431ق)، العروة الوثقی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، قم، جامعه المفید.
 77. ـــــــــــ (1434ق)، العروة الوثقی، روح‏الله خمینی، تهران، مؤسسه نشر آثار امام خمینی=، چاپ اول.