دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1401، صفحه 7-177 (تابستان 1401)