فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به اهمیت گردشگری مذهبی به‌عنوان یکی از روبه‌رشدترین گونه‌های گردشگری در سطح جهان و قابلیت این گونه در استفاده به‌عنوان ابزاری مناسب در راستای توسعة مقصدهای برخوردار از قابلیت گردشگری مذهبی و نیز با توجه به اهمیت و ضرورت شناسایی عوامل اثرگذار در توسعه این گونة گردشگری، پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی طراحی و اجرا گردید.
نتایج حاصل از تحلیل داده‌های گردآوری شده به روش فراترکیب در این پژوهش کیفی نشان می‌دهد که عوامل اثرگذار بر توسعة گردشگری مذهبی می‌توانند به دو بعد اصلی عوامل پیشران‌ (با پنج مولفة اقتصادی، سیاسی/ حاکمیتی (مدیریتی)، اجتماعی ـ فرهنگی، پیش‌نیازها/ زیرساخت‌های لازم و عوامل رانشی گردشگر) و عوامل بازدارنده (با پنج مؤلفه اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی، سیاسی/ حاکمیتی (مدیریتی)، زیست محیطی و محقق نشدن پیش‌نیازها و زیرساخت‌های لازم) دسته‌بندی گردند. نتایج حاصل می‌تواند رهنمودهایی مفید برای مدیران و سیاست‌گذاران صنعت گردشگری مذهبی کشور و نیز سایر پژوهشگران فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. آقاجانی، معصومه و فراهانی‌فرد، سعید، (1393ش) «گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: ایران)»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، ش3، 43-66.
2. ابراهیم‌زاده، عیسی؛ کاظمی‌زاد، شمس‌الله و اسکندری‌ثانی، محمد (1389) «برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر قم)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ش76، ص115-141.
3. احمدی‌شاپورآبادی، محمدعلی و سبزآبادی، احمد (1390)، «تحلیلی بر ظرفیت‌های توسعه گردشگری مذهبی ـ فرهنگی کلان‌شهر قم»، فصلنامه مطالعات ملی، ش46، سال دوازدهم، ص83-112.
4. بدری، سیدعلی و طیبی، صدراله (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر هزینه‌های گردشگری مذهبی: مطالعه موردی شهر مقدس مشهد»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، ش1، سال اول، 153-177.
5. پیرداده بیرانوند، کبری؛ احمدوند، مصطفی و شرفی سرابی، وحید (1397)، «پیشران‌های انسانی توسعه کارآفرینی در حوزة گردشگری (مورد مطالعه: روستای ایستگاه بیشه در شهرستان خرم‌آباد)»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، ش9، سال چهارم، 579-564.
6. پیرعلی، علیرضا و سیادت، سعید (1397)، «راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در کلان شهر شیراز»، فصلنامه علمی تخصصی رهیافت فرهنگ دینی، ش1، سال دوم، ص115-130.
7. تقوایی، مسعود؛ موسوی، سیدعلی و غلامی‌بیمرغ، یونس (1388)، «تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی فضای جغرافیایی، 10(31)، ص 39-64.
8. حسینی‌پور، سید احسان؛ رضائی دولت آبادی، حسین و کاظمی، علی (1395)، «بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوه تأثیر آنها (شهر قم)»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 11(36)، ص 109-124.
9. دهشیری، محمدرضا (1394)، «ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 4(12)، ص 72-92.
10. رحمانی، خلیل؛ پورطاهری، مهدی و رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا (1390)، «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی در مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای دارای مکان‌های مذهبی اورامان تخت، نجار و هجیج»، مدرس علوم انسانی - برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 17(1)، ص43-66.
11. رضایی، محمدرضا؛ خاوریان‌گرمسیر، امیررضا و علیان، مهدی (1393)، «تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری آیین‌های شیعی با تأکید بر توان‌های بالقوه مراسم محرم (مطالعه موردی شهر تفت)»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 3(8)، ص166-185.
12. سعیدی، علی‌اصغر؛ بهشتی، سیدمحمد و رضوانی، رضا (1391)، «موانع اساسی سیاست‌گذاری گردشگری از نظر نخبگان»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 1 (2)، ص56-33.
13. سقایی، محسن (1392)، «تحلیلی بر تأثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مذهبی مورد مطالعه: فرودگاه مشهد»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 3(110)، ص73-86.
14. سلطانی، علی؛ دشتی، علی؛ بابایی، احسان و قضایی، محمد (1392)، «ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد از دیدگاه گردشگران»، معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، ش13، ص333-342.
15. ضرغام‌بروجنی، حمید و ترکمان، نسرین (1392)، «تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی در استان همدان»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 8 (30)، ص57-81.
16. عربشاهی، معصومه؛ بهبودی، امید و کشفی، سیدمحمدامین (1396)، «تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مقدس قم»، فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 6 (3)، ص79-58.
17. عنابستانی، علی اکبر و محمودی، حمیده (1395)، «بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد)»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 5(18)، ص97-118.
18. فیرزوجائیان، علی‌اصغر؛ یوسفی، ندا و میرمحمدتبار، سیداحمد (1393)، «تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران (فراتحلیلی از تحقیقات موجود)»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 3(8)، ص143-165.
19. قنبری‌برزیان، علی (1395)، «تبیین ذائقه گردشگری مذهبی در جامعه ایران با تأکید بر جوانان؛ موانع و چالش‌ها»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 6(21)، ص116- 135.
20. ملازم‌الحسینی، محمد کاظم؛ رجوعی، مرتضی و مرادی، محسن (1396)، «تأثیر توسعه اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، ش39، ص123-142.
21. موسوی، میرنجف و سلطانی، ناصر (1393)، «تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: امام‌زاده جعفر یزد)»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 5 (18)، ص77-94.
22. نوری، محبوبه و سرایی، محمد حسین (1395)، «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی شهر شیراز»، برنامه‌ریزی مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، 3(4)، ص147-168.
23. نهاوندی، مریم و نعمتی، سیده فاطمه (1389)، «تهدیدها و فرصت‌های گردشگری زیارت در ایران»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6(20)، ص171-198.
24. یوسفی، جواد (1397)، «تحلیل اهمیت ـ عملکرد خدمات گردشگری مذهبی (مورد مطالعه شهرستان بیرجند)»، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 7(24)، ص38-58.
25. Alvarado-Sizzo, I., Frejomil, E. P., Crispin, A. S (2017). “Religious tourism in southern Mexico: Regional scopes of the festival of the Immaculate Conception”, Geo forum. 83, p. 14-25.
26. Chadha, H., Onkar, P (2016) “Changing Cities in the Perspective of Religious Tourism – A case of Allahabad”, Procedia Technology, 24, p. 1706 – 1713.
27. Chantziantoniou, A., Dionysopoulou, P (2017). “The religious tourism in Greece: Case study of Saint John Russian in N. Evia”, Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 3 (2), p. 15-24.
28. Cohen, E. H (2006). “Religious tourism as an educational experience”. In S. J. Timothy, & D. H. Olsen (Eds.), Tourism, religion and spiritual journeys, New York: Routledge, p. 78-93.
29. Durán-Sánchez, A., Álvarez-García, J., del Río-Rama, M., Oliveira. C (2018). “Religious Tourism and Pilgrimage: Bibliometric Overview”, Religions, 9 (249), p. 1-15.
30. Fabio, C., Gian, C., Anahita, M (2016). “New Trends of Pilgrimage: Religion and Tourism, Authenticity and Innovation, Development and Intercultural Dialogue: Notes from the Diary of a Pilgrim of Santiago”, AIMS Geosciences, 2 (2), p. 152-165.
31. Fatima, U., Naeem, S., Rasool, F (2016). “The Relationship between Religious Tourism and Individuals’ Perceptions: A case study of Hazrat Data Ghanj Bakhsh’s shrine”, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4 (1), p. 59-69.
32. Foruzan, I (2014). “The role of religious tourism in the development and growth of Urban Metropolis:(In the case of Mashhad, Iran), Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)).
33. Heydari Chianeh, R., Chiappa, G. D., Ghasemi, V (2018). “Cultural and religious tourism development in Iran: prospects and challenges”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 29 (2), p. 204-214.
34. Indrawati, N., Soetomo, S., Setioko, B., Murtini, T. W (2016). “Edu- Religious Tourism Based on Islanic Architectur Approach, a Prelimenary Research in Majasto Cemetery- Sukoharjo Regency Central Java”, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 227, p. 656-663.
35. Irimias, A.,  Mitev, A., Michalko, G (2016). “Demographic Characteristics Influencing Religious Tourism Behaviour: Evidence form a Central-Eastern-European country”,  International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4 (4), p. 19-32.
36. Ismagilova, G., Safiullin, L., Gafurov, I (2015). “Using historical heritage as a factor in tourism development”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188, p. 157 – 162.
37. Jensen, L., Allen, M (1996). “Meta- synthesis of qualitative findings”, Qualitative Health Research, 6(4): pp. 553-560.
38. Kartal, B., Tepeci, M., Atlı, H (2015). “Examining the religious tourism potential of Manisa, Turkey with a marketing perspective”, Tourism Review, 70 (3), p. 214 – 231.
39. Maneenetr, T., Tran, T. H (2014). SWOT Analysis of Religious Tourism in Nong Khai Province, Thailand Proposed Guidelines to Incorporate Temple Stay Program”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5 (23), p. 696-701.
40. Naipinit, A., Maneenetr, T., Sakolnakorn, T. P. N., Churngchow, C., Kroeksakul, P (2013). “SWOT analysis of religious tourism in the Roi Kaen Sarn Sin cluster of northeastern Thailand”, Asian Social Science, 9(13), p. 262.
41. Paterson, B. L., Thorne, S. E., Calnan, C., Jillings, C (2001). meta-study of qualitative health research: a practical guide to Meta – Analysis and meta synthesis , California, Sage.
42. Pulido-Fernandez, J. I., Casado-Montilla, J., Carrillo-Hidalgo, I (2019). “Introducing olive-oil tourism as a special interest tourism”, Heliyon, 5 (12), p. 1-8.
43. Rashid, A (2018). “Religious tourism – a review of the literature”, Journal of Hospitality and Tourism Insights, 1 (2), p. 150-167.
44. Rot, E., Mikinac, K., Bogdan, S (2014). “General Characteristics of religious tourism in Croatia”, UTMS Journal of Economics, 5 (1), p. 79–87.
45. Sandelowski, M., Barroso, J (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research, New York: Springer.
46. Shafaei, F., Mohamed, B (2017). “Malaysia’s branding as an Islamic tourism hub: An assessment”, Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 11(1).
47. Sharma, V., Joshi, B. D (2014). “A Swot Analysis Of Pilgrimage Tourism In Haridwar City With Special Reference To Kanwar Mela”, N Y Sci J, 7 (10), p. 1-3.
48. Shinde, S (2018). “Governance and Management of Religious Tourism in India”, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 6 (1), p. 58-71.
49. Stausberg, M (2011). Religion and tourism: Crossroads, destinations and encounters. New York: NY: Routledge.
50. Suleiman, J. S. H., Mohamed, B (2011). “Factors Impact on Religious Tourism Market: The Case of the Palestinian Territories”, International Journal of Business and Management, 6 (7), p. 254-260.
51. Syamala, G., Kakoti, S (2016). “A study on religious tourism-potential and possibilities with reference to Shirdi a place of religious tourism”, Online International Interdisciplinary Research Journal, VI, p. 115-124.
52. Tkaczynski, A., Arli, D (2018). “Religious tourism and spiritual leadership development: Christian leadership conferences”, Journal of Hospitality and Tourism Management, 35, p. 75-85.
53. Tkaczynski, A., Rundle-Thiele, S (2013). “Understanding what really motivates attendance: A music festival segmentation study”, Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), p. 610-623.
54. Tong, A.,  Sainsbury, P., and Craig, J. (2007). “Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups”, International Journal for Quality in Health Care, 19 (6), p. 349–357.
55. UNWTO (2014). Tourism can protect and promote religious heritage. Retrieved from http:// media.unwto.org/press-release/ 2014-12-10/tourism-canprotect-and-promote-religious-heritage.
56. UNWTO (2017). International congress on religious tourism and pilgrimage. Retrieved from http://europe. unwto.org/event/ international-congress-religious-tourismand-pilgrimage.
57. Vorzsak, M., Gut, C. M (2009). “A strategic diagnosis of religious tourism in Romania”, In WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering (No. 2). WSEAS.
58. Vorzsák, M., Gut, C. M (2009). “The place of religious tourism in Romania’s tourist industry”, WSEAS Transactions on Business and Economics, 6(8), 425-434.
59. Wang, E., Little, B., DelHomme, B (2012). “Factors contributing to tourists' length of stay in Dalian northeastern China - A survival model analysis”, Management Perspectives, 4, p. 67-72.
60. Wang, J., Huang, X., Gong, Z., Cao, K (2020). “Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China”, Journal of Destination Marketing & Management, 15 (100383), p. 1- 15.
61. World Travel and Tourism Council (2020). “Iran: 2019 Annual Research: Key Highlights”, available at https:// www.wttc.org/economic-impact/ country-analysis/country-data/.
62. Zamani‐Farahani, H., Henderson, J. C (2010). “Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: the cases of Iran and Saudi Arabia”, International journal of tourism research, 12(1), p. 79-89.
63. Zouni, G., Digkas, D (2019). “Marketing suggestions for multi-religious tourism development: The case of Thessaloniki”, Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 5 (2), p. 27-35.