دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1399، صفحه 1-233 
بررسی فقهی مشروعیت جماعت در نماز طواف

صفحه 7-33

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


وظیفه فقهی مأموم در صورت انجام سجده سوره عزیمه توسط امام

صفحه 89-111

محمد امامی؛ محمد مهدی یزدانی کمرزرد؛ سید مهدی نقیبی