بررسی حلیت بوی خوش و همسر در فرض تقدیم اعمال مکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی بم، گروه فقه و حقوق

چکیده

تحقیق حاضر درصدد بررسی زمان تحلل از بوی خوش و همسر در فرضی است که مُحرم اعمال مکه را زودتر از موعد و قبل از وقوف در سرزمین عرفات انجام دهد. نتایج حاصل از این پژوهش که از طریق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزاری و با تحلیل اسناد شرعی بدست آمده حاکی از اختلاف نظر فقها در این مسئله و پدیدار شدن دو قول در آن است. قول اول معتقد است با انجام اعمال مکه، حلیت از بوی خوش و همسر محقق می گردد و تفاوتی در زمان انجام اعمال مکه نیست. در مقابل، نظریه دیگر می گوید در صورتی پس از انجام اعمال مکه تحلل از بوی خوش و همسر حاصل می شود که حج گزار این اعمال را در محل و زمان خودش یعنی پس از اتمام اعمال منا به جا آورد، اما چنانچه بواسطه عذری مجاز به تقدیم اعمال مکه بر وقوفین باشد، تحلل پس از اتمام اعمال منا حاصل می شود. پس از بررسی ادله ای که هریک از پیروان دو نظریه فوق ارائه نموده اند چنین به نظر می رسد که حق به جانب کسانی است که معتقدند زمان تحلل پس از اتمام اعمال منا است؛ در اینصورت حج گزارانی که اعمال مکه را قبل از وقوفین انجام می دهند باید تا انتهای اعمال منا از بوی خوش و همسر پرهیز کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. بحرانی، زینالدین (۱۴۱۳ق). کلمة التقوی، قم، نشر سیدجواد وداعی، چاپ سوم.
 2. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق). تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ اول.
 3. حسینی روحانی قمی، سیدمحمد (۱۴۱۹ق). المرتقی إلی الفقه الأرقی ـ کتاب الحج، تهران، مؤسسه الجلیل، چاپ اول.
 4. حسینی شاهرودی، سیدمحمود (۱۴۰۲ق). کتاب الحج، قم، مؤسسه انصاریان، چاپ اول.
 5. حکیم، سیدمحسن (۱۴۱۶ق). دلیل الناسک تعلیقة وجیزة علی مناسک الحج (للنائینی)، نجف، مدرسه دار الحکمة، چاپ سوم.
 6. خمینی، سیدروحالله (بیتا). تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول.
 7. خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۰ق). المعتمد فی شرح المناسک، قم، منشورات مدرسه دار العلم، چاپ اول.
 8. سبحانی، جعفر (۱۴۲۴ق). الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق۷، چاپ اول.
 9. شبیری زنجانی، سیدموسی (۱۴۲۱ق). مناسک الحج، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، چاپ اول.
 10. شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۱۷ق). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
 11. شهید ثانی، زینالدین بن علی (۱۴۱۳ق). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول.
 12. شیخ صدوق، محمد بن علی (۱۴۱۳ق). من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
 13. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
 14. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۴۰۷ق). تهذیب الاحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 15. علامه حلی، حسن بنیوسف (۱۴۱۳ق). قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
 16. ـــــــــــــ (۱۴۱۴ق). تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ اول.
 17. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (۱۴۲۵ق). کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول.
 18. فخرالمحققین، محمد بن حسن (۱۳۸۷ق). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول.
 19. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق). کافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم.
 20. محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
 21. محقق داماد، سیدمحمد (۱۴۰۱ق). کتاب الحج، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول.
 22. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن (۱۲۴۷ق). ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.
 23. مظاهری، منصور (۱۳۹۷ش). مناسک حج مطابق با فتوای امام خمینی و مراجع تقلید، قم، نشر مشعر، چاپ سیزدهم.
 24. موسوی عاملی، محمد بن علی (۱۴۱۱ق). مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول.