دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، دی 1396، صفحه 1-174 
امرای سادات حج در دوره بویهیان (379ق ـ 403)

صفحه 107-135

عباس سرافرازی؛ مهناز موسوی مقدم تربتی؛ علی ناظمیان فرد