بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده (سنتی و مذهبی) و باورهای مذهبی بر رضایت و تمایلات رفتاری زائران اربعین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل بیت:، گروه مدیریت بازرگانی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع)

3 دانش‌آموخته دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری مذهبی مهم‌ترین و پررونق‌ترین انواع گردشگری در جهان است که در باورها و عقاید مردم ریشه دارد. آنچه گردشگری مذهبی را از دیگر انواع گردشگری متمایز می‌کند موضوع درک ارزش‌ها و باورهای گردشگران است که رضایت و تمایلات رفتاری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان یکی از انواع منحصر بفرد گردشگری مذهبی، مراسم اربعین حسینی است که از ویژگی‌های ارزشی خاصی برخوردار است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ارزش‌های درک‌شده، بر رضایت و تمایلات رفتاری گردشگران با توجه به نقش تعدیل‌گر باورها، در خصوص زائران اربعین حسینی است.
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت مدیریت، ارزش احساسی، ویژگی‌های فیزیکی و فعالیت‌های مذهبی، بر رضایت گردشگران تأثیر مثبت و معنا‌داری دارد و متغیر ارزش قیمت و ارزش اجتماعی بر رضایت زائران اربعین حسینی تأثیر ندارد. همچنین باورهای مذهبی در تأثیر ویژگی‌های فیزیکی بر رضایت زائران نقش تعدیل‌گر ندارد، اما باورهای مذهبی می‌تواند تأثیر فعالیت‌های مذهبی بر رضایت زائران را افزایش دهد و در این رابطه نقش تعدیل‌گر داشته باشد. آخرین نتیجه به دست آمده از این تحقیق، تأثیر معنادار و مثبت رضایت زائران بر تمایل رفتار آتی آنان است. در پایان، مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش در زمینه اربعین حسینی با پژوهش‌های مشابه در حوزه گردشگری به ‌طور عام، و گردشگری مذهبی در مراسم حج به ‌طور خاص، تفاوت‌هایی از ارزش درک‌شده از این سفر با سایر سفرها را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. منابع فارسی

  1. ابراهیمی‌پور، حبیب و روشن­دل اربطانی، طاهر (1390). «بررسی عوامل مؤثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین اردبیل)»، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره سوم، شماره 8، ص1-22.
  2. استونر، جیمز، ای-اف و همکاران، (1382)، مدیریت، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، نیل، جلد اول.
  3. ایمانی خوشخو، محمدحسین و ایوبی یزدی، حمید (1389). «عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد»، مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 13، ص113-137
  4. تجاری، فرشاد و فراهانی، ابوالفضل و زارع، سعید (1390). «آزمون مدل مفهومی وفاداری گردشگران در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی»، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، ص137ـ156.
  5. رضوانی، علی‌اصغر (1379)، جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، دانشگاه پیام نور.
  6. رضوی‌زاده، ندا (1396). «ادراک و تجربه زیسته زائران پیاده ایرانی در عراق (مورد مطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر 1393-عراق)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 4، دوره 6، ص595-631 .
  7. زارعی، عظیم و قربانی، فاطمه
   و پدرام‌نیا، مینو (1391). «عوامل مؤثر بر واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان
   از مقصدهای گردشگری»، فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 20، سال هفتم، ص141ـ166.
  8. عربشاهی، معصومه و بهبودی، امید و کشفی، سیدمحمدامین (1396). «تحلیل عوامل رانشی و کششی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر قم»، گردشگری و توسعه، شماره 3، دوره 6، پاییز 1396، ص58-79.
  9. فیض‌پور، محمدعلی و لطفی، عزت‌الله و رئوفی، ملیحه (1393). «تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایسته مناطق شهری»،‎ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 4، دوره 47، ص645ـ655.
  10. کاتلر، فیلیپ و بوان، جان و میکنز، جیمز (2016). بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی، ترجمه مسعود کیماسی، نیلوفر رضایی، سیدحسن موسوی خادم، تهران، مهکامه.
  11. کریمی علویجه‌، محمدرضا و احمدی، محمدمهدی و نظری، مهسا(1395). «بررسی اثرات ارزش‌های سنتی و ارزش‌های اسلامی بر رضایت و و فاداری گردشگران خارجی شهر قم»، فصلنامه مطالعات گردشگری مدیریت گردشگری، شماره 32، سال دهم، زمستان 1394، ص21ـ42.
  12. مقیمی، سیدمحمد (1397). «آموزه‌های مدیریتی از رویداد اربعین حسینی»، مدیریت اسلامی، شماره 2، سال 26، ص5ـ10.
  13. وارثی، حمید و صفرآبادی، اعظم (1393). «نقش عوامل اجتماعی گردشگری در توسعه گردشگری شهری»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شماره 12، سال چهارم، ص101ـ128.
  14. وثوقی، لیلا و دادورخانی، فضیله و مطیعی لنگرودی، سیدحسن و رهنمایی، محمدحسن (1390). «ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی(مطالعه موردی: دو مقصد زمستانی شمشک و در بندسر)»، فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی مطالعات گردشگری، شماره 15، سال هفتم، ص1ـ15.
  15. ویور، دیوید و لاتون، لورا (2007). مدیریت گردشگری. ترجمه علی پارسائیان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  16. هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک‌محمد (1389). «بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی)، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 3، سال 23، ص133ـ143.

  Refrences:

  1. Alegre, J. 2010, Tourist satisfaction and dissatisfaction, annals of tourism research, vol. 37, no. 1, pp. 52-73.
  2. Battour, M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist's choice. International Journal of tourism research, 13(6), 527-540.Bentler, P. M., & Yuan, K. H. (1999). Structural equation modeling with small samples: Test statistics. Multivariate behavioral research, 34(2), 181-197.
  3. Chan, K. W., & Ndubisi, N. O. (2004, October). Building customer loyalty in the digital age through relationship marketing (RM) and the mediation effect of trust. In Proceedings of the 5th International Conference on Operations and Quantitative Management, Seoul, South Korea, Korea (pp. 293-302)..
  4. Chen, C. (2010). .experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management. 31(1). 29-35.
  5. Eid, (2013). Integrating Muslim Customer Perceived Value, Satisfaction, Loyalty and Retention in the Tourism Industry: An empirical study. International Journal of Tourism Research
  6. Eid, R., & El-Gohary, H. (2015). The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. Tourism management, 46, 477-488.
  7. Sarvari, N. G. (2012). Destination brand equity, satisfaction and revisit intention: An application in TRNC as a tourism destination (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)). Habibi, A., & Ariffin, A. A. M. (2019). Value as a medical tourism driver interacted by experience quality. Anatolia, 30(1), 35-46.
  8. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2012). Using partial least squares path modeling in advertising research: basic concepts and recent issues. In Handbook of research on international advertising. Edward Elgar Publishing
  9. Hu, L., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modelling: Concepts, issues, and applications (pp. 76e99). Thousand Oaks, CA: Sage.
  10. Hutchinson, J., Lai, F., & Wang, Y. (2009). Understanding the relationships of quality, value, equity, satisfaction, and behavioral intentions among golf travelers. Tourism management, 30(2), 298-308.
  11. Kim, Dan. J. Ferriin, Donald L., & Rao, H. Raghav. (2008). A trust-based consumer decision making model in electronic commerce: The role of trust and perceived risk, and their antecedents. Journal of decision support system, 8, 544-564.
  12. Kozak, M, & Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off – season holiday destination. Journal of travel research. vol. 38, pp. 260-269.
  13. Lai, W. H., & Vinh, N. Q. (2012). A study of analyzing the selection of promotion activities and destination attributes in tourism industry in Vietnam from the perspective of tourism industrial service network (TISN). International Journal of Social and Human Sciences, 6(2), 330-336.
  14. Lee, S. Y., Petrick, J. F., & Crompton, J. (2007). The roles of quality and intermediary constructs in determining festival attendees' behavioral intention. Journal of Travel Research, 45(4), 402-412..
  15. Meng, S. M., Liang, G. S., & Yang, S. H. (2011). The relationships of cruise image, perceived value, satisfaction, and post-purchase behavioral intention on Taiwanese tourists. African Journal of Business Management, 5(1), 19-29. Moutinho, L. (1987). Consumer behaviour in tourism. European journal of marketing
  16. Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of tourism Research, 38(3), 1009-1030.
  17. Ostrom, A., & Lacobucci, D. (1995). Consumer trade-offs and the evaluation of services. Journal of marketing, 59(1), 17-28.
  18. Pizam, A., Neumann, Y., & Reichel, A. (1987). Dimentions of tourist satisfaction with a destination area. Annals of tourism Research, 5(3), 314-322.
  19. Prebensen, N. K., Woo, E., Chen, J. S., & Uysal, M. (2013). Motivation and involvement as antecedents of the perceived value of the destination experience. Journal of travel research, 52(2), 253-264.
  20. Williams, A. P., & Soutar, G. (2005). Customer Value and Tourist Satisfaction: A Multi-Dimensional Perspective. In Customer Value and Tourist Satisfaction: A Multi-Dimensional Perspective (pp. TM-129). Promaco Conventions Pty. Ltd.
  21. Wong, C. K. S., & Kwong, W. Y. Y. (2004). Outbound tourists’ selection criteria for choosing all-inclusive package tours. Tourism management, 25(5), 581-592.
  22. Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56.
  23. Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. McGraw-Hill Education.
  24. Zhou, L. (2005). Destination attributes that attract international tourists to Cape Town (Doctoral dissertation, University of the Western Cape).