تأملی در اصالت عبارت «جاهدت الحسین» در متن زیارت عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران، قم

چکیده

زیارت رمز جاودانگی فرهنگ اهل بیت: و تجدید میثاق پیروان معصومان با آنان است. «زیارتنامه‌های مأثور» (متنی که از سوی ائمه: به منظور زیارت ایشان صادر شده است) آموزش‌دهنده چگونگی برقراری ارتباط و ابراز ارادت، وفا و مودت زائر به ایشان هستند. زیارت عاشورا از قدیمی‌ترین و معتبرترین زیارات مأثوره است که گنجینه‌ای از تعالیم عمیق معرفتی را آموزش می‌دهد. نسخه رایج این زیارت، که در دسترس عموم شیعیان است و همواره قرائت می‌شود، دارای عبارت «اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ» است که با مبانی دینی ـ مفهوم جهاد ـ ناسازگار است. در این پژوهش با روش تحلیل متن، نسخه‌های مختلف این زیارت با یکدیگر مقایسه، و نسخه کامل الزیارات « اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی حاربت الْحُسَیْنَ» با معیارها و شواهدی مانند قدمت، اعتبار منبع، سازگاری با بقیه متن، عرضه بر قرآن، شواهد ادبی و اصطلاحی بر عبارت نسخه مصباح المتهجد ترجیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن رشد، محمد (1402ق). بدایة المجتهد، بیروت، دارالعلم.
 2. ابن طاووس، علی بن موسی (1416ق). الاقبال بالاعمال السنه (اقبال الاعمال)، محقق: جواد قیومی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
 3. ابن قدامه، عبدالله (بی‌تا). المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی.
 4. ابن قولویه، جعفر بن محمد (1356ش). کامل الزیارات، نجف اشرف، دارالمرتضویه.
 5. ابن منظور، محمد بن مکرم (1426ق). لسان العرب، بیروت، دارالفکر للطباعه.
 6. اشرفی، ابوالفضل و حسینی، سیدعلی‌اکبر (1396ش). «بررسی و تحلیل محتوای جنگ، جهاد و پرورش نظامی در قرآن با تأکید بر مقایسه با ادیان الهی یهودیت، مسیحیت و زردشت»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 3، سال هفدهم، پاییز 1396، ص‌68-102.
 7. ایزدی، مهدی و ملکی‌معاف، اسلام (1392). «تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخه رایج زیارت عاشورا»، فصلنامه کتاب قیم، شماره هشتم، سال سوم، بهار و تابستان، ص157-179.
 8. پاکتچی، احمد (1380ش). «جهاد» دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، انتشارات دائرة‌المعارف.
 9. تبریزی، جعفر (1389ش). بررسی سند زیارت عاشورا، قم، دارالصدیقة الشهیده.
 10. تهرانی، ابوالفضل (1376ش). شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، تهران، انتشارات مرتضوی.
 11. جانی‌پور، محمد و ستوده‌نیا، محمدرضا (1392ش). «جهاد؛ مقوله‌ای فرهنگی‌ـ اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، شماره اول، سال چهارم، بهار و تابستان 1392، ص‌75-92.
 12. جوهری، اسماعیل بن حماد (1376ق). الصحاح، بیروت، دارالعلم للملایین.
 13. حرّ عاملی، محمد‌ بن حسن (1409ق). وسائل ‌الشیعة (تفصیل ‌وسائل ‌الشیعة‌ إلی‌ تحصیل ‌مسائل ‌الشریعة)، قم، مؤسسة ‌آل‌البیت.
 14. خانی، حامد (1394ش). مفهوم زیارت و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی، سایت راسخون.
 15. خویی، سید ابوالقاسم (1413ق). معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، قم، مرکز نشر الثقافه الإسلامیه.
 16. داوری، مسلم (1416ق). اصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق، محقق: محمدعلی معلم، قم، مولف.
 17. ذوالفقاری، زهرا (1393ش). بررسی تطبیقی جنگ و جهاد از دیدگاه قرآن و تورات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک.
 18. ذوقی، امیر (1388ش). درآمدی تحلیلی بر جایگاه صلح و جنگ در قرآن و سیره نبوی، تهران، دانشگاه امام صادق7.
 19. راشدی، قاسم بن یحیی (1395ش)، آداب امیرالمؤمنین7، تحقیق: مهدی خدامیان.
 20. راغب، حسین بن محمد (1412ق). المفردات، بیروت، دارالقلم.
 21. رضایی، محمدجعفر (1387ش). «پژوهشی در اسناد و نسخه های زیارت عاشورا»، علوم حدیث، شماره 4-3، دوره 13، (50-49), 153-188.
 22. سمرقندی، علاءالدین محمد (1414ق). تحفه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه.
 23. شبیری زنجانی، سیدموسی (1386ش). «سخنی در باب اعتبار سندی زیارت عاشورا»، فصلنامه سفینه، شماره 14، سال 1386ش، ص‌178-182.
 24. شوشتری، محمدتقی (1390ش). الأخبار الدخیلة، تهران، مکتبة الصدوق.
 25. شیخ صدوق، محمد بن علی (1395ق). کمال الدین و تمام النعمة، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران، اسلامیه.
 26. ــــــــــــــ (1415ق). المقنع، قم، مؤسسه امام هادی7.
 27. ــــــــــــــ (بی‌تا). من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم.
 28. طوسی، محمد (1417ق). الخلاف، محمدمهدی نجف و دیگران، قم، انتشارات راه حق.
 29. ــــــــــــــ (1411ق). مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه شیعه.
 30. عصاره، فریده و همکاران (1388). از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها، تهران، کتابدار.
 31. عمادی، سیدمحمد(1388ش). بازسازی متون کهن حدیث شیعه، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
 32. فیومی، احمد بن محمد (1414ق). المصباح المنیر، قم، مؤسسه دارالهجره.
 33. قربانی‌مقدم، محمد (1395ش). «بررسی سندی زیارت عاشورا»، فصلنامه حدیث پژوهی، شماره 15، سال هشتم، بهار و تابستان، ص77-100.
 34. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان.
 35. کاسانی، ابوبکر (1406ق). بدائع الصنائع، قاهره، دارالعلم.
 36. ‏کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق). الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، دارالکتب الاسلامیه.
 37. مجلسی، محمدباقر (1403ق). بحارالأنوار الجامعة ‌لعلوم‌ الأئمة ‌الأطهار، بیروت، دار إحیاء التراث ‌العربی.
 38. مجلسی، محمدتقی (بی‌تا). روضة المتقین، قم، کوشانپور، چاپ دوم.
 39. محقق حلی، جعفر (1389ق). شرائع الاسلام، عبدالحسین محمدعلی، نجف، المکتبة العلمیة.
 40. محقق کرکی، علی (1408ق). جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت:.
 41. مددی موسوی، سیداحمد (1393ش). نگاهی به دریا؛ قم: کتاب شناسی شیعه.
 42. مصطفوی، حسن (1430ق). التحقیق فی کلمات القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه.
 43. مطرزی، ناصر بن عبدالسید (1979م)، المغرب فی ترتیب المعرب، مصحح: محمود فاخوری، عبدالحمید مختار، حلب، مکتبة اسامة بن زید.
 44. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1374ش). تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 45. نجاشی، احمد بن علی (1365ش). رجال النجاشی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
 46. ــــــــــــــ (1394ش). رجال النجاشی، قم، بوستان کتاب.
 47. نجفی، محمد حسن (1394ق). جواهرالکلام، محمود قوچانی، تهران، سروش.
 48. نووی، یحیی (1417ق). المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، دارالعلم.

پایگاه‌های اینترنتی

 1. ایکنا، مصاحبه با حجت‌الاسلام طباطبایی (رئیس پژوهشکده علوم و معارف حدیثی پژوهشگاه قرآن و حدیث)، 11/3/1393.