مطالعه مؤلفه‌های جانشین‌پروری و بررسی میزان تأثیر آنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف از نگارش این پژوهش، مطالعه مؤلفه‌های جانشین پروری با استفاده از روش فراتحلیل برای به‌ دست آوردن اندازه تأثیرگذاری هر یک از آنها (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) است. برای این کار، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه‌های جانشین‌پروری از دل آن، به طبقه‌بندی، تفکیک و استخراج مؤلفه‌ها پرداخته شد. این تحقیق بر اساس هدف جزو تحقیقات کاربردی، و بر اساس ماهیتْ توصیفی و اکتشافی است. از حیث روش جهت استخراج نتایج، از تکنیک فراتحلیل استفاده شده و فراتحلیل نوعی مطالعه کیفی است.
در پژوهش حاضر، از مقالات منتشرشده در منابع مختلف بهره برده‌ایم. در ابتدای پژوهش، در مرحله اول، 81 مطالعه گردآوری شد. در مرحله دوم، آن دسته از مقالاتی که دارای آماره‌های لازم برای انجام دادن فراتحلیل بودند، از یکدیگر تفکیک شدند. از میان این تعداد، 44 مقاله قابل قبول واقع شد و مورد استفاده قرار گرفت.  بر اساس یافته‌های این پژوهش، سازمان حج و زیارت به جهت نداشتن مدل جانشین‌پروری، مستعد اجرای موفق برنامه جانشین‌پروری است و این را می‌توان به دلیل داشتن پتانسیل مناسب در مدیریت جانشین‌پروری و میزان مؤلفه‌های بهسازی استراتژیک نیروی انسانی، تعهد سازمان به اجرای جانشین‌پروری و حمایت مدیریت ارشد در مسیر ارتقای شغلی دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. الهی‌منش، محمدحسن و رشادی، محمدعلی (1399)، «راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT»، پژوهشنامه حج و زیارت، 5(2)، ص191ـ 218.
 2. تاج‌بخش، غلامرضا (1398)، «رضایتمندی و زیارت (مورد مطالعه: زائران ایرانی در پیاده‌روی اربعین 1398 در عراق)»، پژوهشنامه حج و زیارت، 4(2), ص95ـ121.
 3. خادم‌الرضا، رضا (1393)، سنجش عملکرد سازمان حج و زیارت از نظر زائران حج تمتع، پایان‌نامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 4. خاشعی، و، محمدی دیانی، م، دهقانان، ح؛ سید نقوی، م.ع، .1398. شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین‌پروری»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 38، ص145ـ 177.
 5. دانیالی ده حوض، م، علامه، س م، صفری، ع (1398)، «طراحی الگوی مدیریت جانشین‌پروری با رویکرد داده بنیاد»، پژوهشنامه مدیریت تحول، شماره 1، پیاپی 21، سال یازدهم، ص106ـ140.
 6. سلطانی، م.ر، ناظمی، م، طلایی، م.ح، قویدل، ع (1396)، «طراحی و تبیین الگوی جانشین‌پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره3، سال نهم، ص 1ـ24.
 7. علیزاده، قاسم (1399)، طراحی الگوی جانشین‌پروری بر اساس مدیریت شایستگی مدیران در شرکت نفت اهواز، پایان‌نامه، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
 8. فرهی، علی و سنجقی، محمدابراهیم و فقیه علی‌ابادی، هادی و سلیمانی، داوود (1395)، «آسیب‌شناسی نظام کارگزاری حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مدیریت اسلامی، مقاله 4، دوره 24، شماره 3، پاییز، ص171ـ 189.
 9. فقیه علی‌ابادی، هادی (1387)، طرح توسعه نظام جامع حج، تهران، سازمان حج و زیارت.
 10. قائمی، محسن (1399)، «زیارت بقیع؛ مطالعه عملکرد کشور عربستان در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر»، پژوهشنامه حج و زیارت، 5(2)، ص127ـ154.
 11. محفوظی، ع، لفظ‌فروشان، د، قربانی، م (1398)، «طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین‌پروری در راستای توسعه بهره‌وری سازمانی با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی)»، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، شماره 48، ص249ـ275.
 12. محمودی، ف، بهلولی، ن، بیک‌زاد، ج، رحیمی، غ (1398)، «ارائه الگوی فرآیندی جانشین‌پروری به روش تئوری داده بنیاد (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی=)»، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 42، ص84ـ105.
 13. معاون، زهرا و فروغان، زهرا و افشانی، علیرضا (1399)، «تأثیر رسانه بر میزان تمایل به گردشگری مذهبی: مطالعه موردی حرم مقدس حضرت احمد بن موسی7 در شیراز»، پژوهشنامه حج و زیارت، 5 (1), ص177ـ211.
 14. موسوی جد، سیدمحمد و شاه‌محمدنژاد، هیوا و محمدی، حیدر و صالحی، شبنم (1397)، بررسی رابطه بین تفویض اختیار با سبک‌های رهبری در سازمان حج و زیارت، تهران، دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت.
 15. هاشمی، محمدعلی (1395)، «حقوق بین‌الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حجگزاران ایرانی»، پژوهشنامه حج و زیارت، 1 (1), ص45ـ70.
 16. Aguinis, H, .2020. Structural analysis of the mediation of the competencies of sports managers on knowledge management and new succession in Finland. 21st Century Extension Organization. Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
 17. Brockbank, W., & Ulrich, M,.2020. “Assess the competencies of senior and middle managers of private hospitals in Munich using the 360ـ degree model”. Management Learning, No.4, pp. 37ـ
 18. Deft, F, .2019. Investigating the relationship between succession planning and strategic capabilities with respect to the mediating role of job satisfaction of employees of Diamond Austria. Journal of Management and Enterprise Development, 5 (1), pp. 77–101.
 19. mediating role of organizational intelligence.Public Management Researches ,Vol.8,No.30, pp. 145ـ
 20. Nasiri Fard, E. ,Alahyari, M S. , Daghighi Masouleh, Z (2014), Analysis of entrepreneurship morale of managers of rural cooperatives in Gilan province. Cooperative and Agriculture, 12.pp.133ـ