کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گردشگری مذهبی در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 135-172

جلیل توشنی؛ پرویز سعیدی؛ مجید نصیری