شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استاد، گروه مدیریت و حسابداری ، واحدعلی آباد، دانشگاه آزاداسلامی، علی آبادکتول، ایران.

3 استادیار ، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی با رویکرد آمیخته اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری در مرحله کیفی 30 نفر از خبرگان بودند که به روش قضاوتی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و در مرحله کمی، کارشناسان گردشگری مذهبی به تعداد 950 نفر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان 274 نفر تعیین و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای شناسایی مؤلفه‌ها از روش دلفی و برای تحلیل روابط از روش معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج دلفی نشان دادند عوامل مؤثر بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران، شامل 98 مؤلفه در قالب 10 بعد (اقامتی، حمل و نقل، مراکز بازدید، مراکز پذیرایی فروشگاه ها، زیست محیطی و انرژی، آژانس های مسافرتی و تورها، امنیت و ایمنی، مدیریتی و اقتصادی، اطلاعات و ارتباطات) می‌باشند. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد ابعاد ده گانه به ترتیب به میزان (495/0)، (307/0)، (386/0)، (394/0)، (361/0)، (344/0)، (332/0)، (372/0)، (420/0)، (389/0) بر زنجیره تامین گردشگری مذهبی در ایران تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات