کلیدواژه‌ها = عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران حج
تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 103-134

مهران فرشید؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ امیررضا نقش؛ بیتا یزدانی