تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استاد، گروه ریاضی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در این مقاله عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران حج تمتع، شناسایی و ارتباط بین آنها تعیین شد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مدیران، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و چک‌لیست‌های سازمان حج و زیارت، 53 شاخص شناسایی شد. برای این منظور پرسش‌نامه‌ای تهیه گردید و پس از بررسی روایی  و پایایی پرسش‌نامه و توزیع آن بین افراد خبره، از بین 53 شاخص موجود، 9 شاخص از سوی آنها تثبیت شد. به روش دیمتل، تأثیر هر یک از شاخص‌ها روی همدیگر بررسی شد. برای این منظور به کمک مجموعه افراد خبره، میزان اهمیت و تأثیر شاخص‌ها بر یکدیگر در بین 9 شاخص تثبیت‌شده مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهد که تعداد دوره آموزشی گذرانده‌شده، مجموعه ساعات دوره‌های آموزشی و نوع شغل به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب مدیران حج تمتع داشته است. این پژوهش نشان می‌دهد که تعداد دوره‌های آموزشی گذرانده‌شده، تأثیرگذارترین شاخص و تجربه اعزام حج تأثیرپذیرترین شاخص است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آروین، محسن؛ چراغی، نازنین؛ مرعشی، سیدجواد (۱۳۹۴ش)، «شناسایی معیارهای انتخاب مدیران در سازمان‌ها»، دومین همایش علمی ـ پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران.
 2. آسودگان، ماریه (۱۳۹۴ش) «شناسایی شاخص‌های اثرگذار مدیران موفق»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 3. آقاداوود، سیدرسول؛ فرهادی، فرهاد؛ صیدایی گل‌سفیدی، سیدامین؛ اکبری منجرمویی، عنایت‌الله، بامیری، یاسر (۱۴۰۰ش). «بررسی عوامل موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی با روش تحلیل تم دیمتل و کوالی فلکس»، فصل‌نامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، سال ۱۳، ش۴۹، ص۱۵۵ ـ ۱۷۴.
 4. احمدی، صدرا؛ توانا، محمدمهدی (۱۴۰۱ش). «ارائه رویکرد فازی جدید برای سنجش استقرار حاکمیت داده و مدیریت عوامل مربوط به آن»، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، سال 12، ش45، ص۸۳ ـ ۱۰۸.
 5. پورصادق، ناصر؛ ذوالفقاری، زعفرانی رشید (۱۳۹۷ش). «شناسایی معیارهای ارزیابی رفتار سیاسی مدیران بانک مسکن ایران با استفاده از تکنیک آزمایش و تحلیل تصمیم‌گیری دیمتل– دلفی فازی»، نشریه علمی ـ پژوهشی مدیریت فردا، سال 17، ص۱۳۷-۱۶۰.
 6. جانتنی، مینا (۱۳۹۶ش). «شناسایی و ارائه راهکار در زمینه ارتباط بین تکنیک‌ها و مدیریت استراتژیک بر میزان موفقیت مدیران پروژه‌های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: سازمان مخابرات ایران)»، مطالعات علوم کاربردی در مهندسی، دوره 3، ش2، ص۱۹۷ ـ ۲۰۷.
 7. حراقی، مسعود؛ درویشی، علی (۱۳۹۸ش). «ارائه مدل انتخاب مدیران حرفه‌های دولتی‌ای سازمان»، فصل‌نامه مطالعات ‌رفتار ‌سازمانی، سال 8، ش۴ (شماره پیاپی ۳۲)، ص۵۱ ـ ۸۵.
 8. رضایی‌نور، جلال؛ جمشیدوند، حسین؛ کعبی، بهرام (۱۳۹۴ش). «شناسایی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش و دسته‌بندی آنها با استفاده از روش دیمتل فازی (مطالعه موردی: شرکت سرآمدان علم و فناوری سلمانیان فارس)»، فصل‌نامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، سال 2، ش2، ص۸۵ ـ ۹۶.
 9. رنگریز، حسن؛ یوسفی، مجید؛ انوری، میثم (۱۳۹۴ش). «انتخاب استراتژی مدیریت دانش با استفاده از ترکیب روش‌های ANP و DEMATEL»، هفتمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش.
 10. سلطان‌شاهی، ابوالفضل (۱۳۹۷ش). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب مدیران مستعد آینده بخشداران با استفاده از تکنیک(FAHP) »، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
 11. شاه‌علیزاده کلخوران، محمد؛ ضیائی، محمدوحید، الوانی، سیدمهدی، (۱۳۸۷ش). «مدل انتخاب مدیران با متدولوژی AHP-DEMATEL»، فصل‌نامه مدیریت، سال 5، ش۱۲، ص۲۱ ـ ۳۲.
 12. شکوه عبدی، مهرداد؛ زاهدی مرتضی؛ ماکویی، احمد (۱۳۹۰ش). «کاربرد روش دلفی و شیوه دیمتل در شناسایی و ساختاردهی به متغیرهای اثرگذار بر کیفیت سازه‌ها در تهران»، مهندسی عمران شریف، دوره ۲ ـ ۲۸، ش۳، ص۲۱ ـ ۳۰.
 13. عصاری، ناصر؛ سیادت، سیدعلی؛ عابدینی، یاسمین؛ منجمی، سیدامیرحسن (۱۳۹۷ش). «مدلسازی تصمیم چندگیری شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش ‌و پرورش اصفهان»، پژوهش در نظام‌های آموزشی، ش۴۲، پاییز 1، ص۹۶ ـ ۷۷.
 14. علوی طبری، سید جواد؛ یحیی‌زاده فر، محمود (۱۳۹۹ش). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت اجرای مدیریت زنجیره تأمین پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی Dematel-ANP در صنعت خودروی ایران»، فصل‌نامه مدیریت صنعتی، سال 15، ش۵۱، ص۱۴۱ ـ ۱۵۵.
 15. فریدفتحی، اکبر؛ معرفت، داریوش؛ طلایی، رضا (۱۳۹۴ش). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های انتخاب مدیران سازمان‌های ورزشی به روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)»، مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره2، ش6، ص49 ـ ۵۵.
 16. گودرزی، محمدرضا؛ سلطانی، ایرج (۱۳۹۷ش). «ارائه مدل شاخص‌های شایستگی مدیران در سازمان‌های آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)»، جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، ش7، بهار و تابستان، ص۱۰۹ ـ ۱۳۱.
 17. محمدی، ایوب؛ عسکری، نرگس (۱۳۹۵ش). «شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های عملکردی مدیران سازمان‌های موفق ایران (مطالعه موردی. مدیران شرکت‌های برتر استان خراسان)»، همایش بین‌المللی مدیریت نوین در افق 1404 شمسی.
 18. مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز (۱۳۹۲ش). «مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره»، دوفصل‌نامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال 5، ش2، (پاییز و زمستان)، ص1 ـ 30.
 19. مولوی، زینب؛ اسدالهی، سیدابراهیم؛ مقدم‌زاده، علی (۱۳۹۵ش). «نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع»، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورة ۱۴، ش4، ص۱۰۴۳ ـ ۱۰۶۶.
 20. نژاد محتشمی، نگار؛ نصیرزاده، فرناد؛ بشردوست، پیمان (۱۳۸۹ش). «آنالیز ریسک‌های اثرگذار بر توسعه یک میدان نفتی با استفاده از تکنیک دیمتل ـ فازی»، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه.
 21. یادگاری، مهدی؛ تارخ، محمدجعفر (۱۳۹۶ش). «استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت دانش»، پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره ۳۲، ش۳، ص۷۶۰ ـ ۷۸۷.
 22. Alinaghi Langari Mohammad Amin, Abdollahizadeh Husein, Habibi Reza, (2020), "Identifying the Effective Factors on the Success of the Internal Control System in the Administrative Institutions (Public Sector)", Volume 2, Issue 2, pp: 59 ـ
 23. Kuo-Ping Lin, Ming-Lang Tseng, Ping-Feng Pai, (2016) " Sustainable supply chain management using approximate fuzzy DEMATEL method", Resources, Conservation and Recycling, 27, pp: 1-9.