کلیدواژه‌ها = دوره صفویه
واکاوی رخصت‌خواهی برای حج؛ با تأکید بر عصر صفوی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 91-117

اعظم خانی محمد آبادی؛ ناصر جدیدی؛ سهیلا ترابی