بررسی فقهی زمان الزامی وقوف در عرفات و معنی وقوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

چکیده

به اتفاق فقها، وقوف در عرفات از اجزای رکنی حج محسوب می شود که ترک آن اگر با ترک وقوف در مشعرالحرام همراه شود، مستلزم بطلان حج است. درباره محدوده زمانی وجوب وقوف در عرفات میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظر مشهور، زمان وقوف اختیاری در عرفات از زوال روز نهم تا غروب شرعی همان روز است. برخی فقها تأخیر وقوف در عرفات را تا بعد از زوال نیز جایز دانسته اند. در مقابل، گروهی دیگر از فقها مسمای وقوف در عرفات را کافی می دانند. همچنین در صورت خلل در وقوف لازم است حکم تکلیفی و وضعی آن بررسی شود. نیز درباره معنای وقوف دیدگاه های متفاوتی بیان شده است. در این پژوهش، که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، ضمن بررسی مفهوم لغوی برخی کلمات، در نظر مشهور درباره زمان الزامی وقوف اختیاری عرفات مناقشه شده است. همچنین از روایات این گونه برداشت شده که در فرض اختلال در وقوف، در صورت صدق مسمای وقوف، حج صحیح است، گر چه در برخی فروض، معصیت صورت گرفته و پرداخت کفاره لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. قرآن کریم.

  1. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد (بی تا)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ اول.
  2. ابن حمزه، محمد بن علی (۱۴۰۸ق)، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چ اول.
  3. ابن ادریس، محمد بن منصور (۱۴۱۰ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  4. ابن حنبل، احمد بن محمد (بی تا)، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت، دار صادر.
  5. ابن زهره، حمزة بن علی (۱۴۱۷ق)، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام صادق۷، چ اول.
  6. ابن فارس، احمد (۱۴۰۴ق)، معجم مقائیس اللغة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول.
  7. ابن منظور، محمد بن مکرم (۱۴۰۵ق)، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه.
  8. ابوداود سجستانی، سلیمان بن الاشعث (۱۴۱۰ق)، سنن ابی داود، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر، چ اول.
  9. بحرانی، یوسف بن احمد (۱۴۰۵ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
  10. بغوی، حسین بن مسعود (۱۴۲۰ق)، تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چ اول.
  11. بلادی، عاتق بن غیث (۱۹۸۰م)، معالم مکة التأریخیة والأثریة، [بی جا]، دار مکة للنشر و التوزیع، چ اول.
  12. ـــــــــ (۲۰۱۰م)، معجم معالم الحجاز، بیروت، مؤسسة الریان، چ دوم.
  13. تبریزی، جواد (۱۴۲۳ق)، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، قم، دار التفسیر، چ اول.
  14. ـــــــــ (۱۴۱۵ق)، مناسک الحج، قم، دار الصدیقة الشهیدة۳، چ اول.
  15. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۱۰ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چ اول.
  16. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق)، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت:، چ اول.
  17. حسینی روحانی، سید محمد (۱۴۱۹ق)، المرتقی إلی الفقه الأرقی - کتاب الحج، تهران، مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة، چ اول.
  18. حلبی، علی بن حسن (۱۴۱۴ق)، إشارة السبق إلی معرفة الحق، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
  19. حلی، یحیی بن سعید (۱۴۰۵ق)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، چ اول.
  20. خامنه ای، سید علی (۱۴۲۶ق)، مناسک الحج، قم، نشر مشعر، چ اول.
  21. خمینی، سید روح الله (۱۳۹۰ق)، تحریر الوسیلة، قم، دار الکتب العلمیة، چ دوم.
  22. خوئی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۰ق)، المعتمد فی شرح المناسک، قم، منشورات مدرسة دارالعلم ـ لطفی، چ اول.
  23. ـــــــــ (بی تا)، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، [بی جا]، [بی نا].
  24. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار العلم، چ اول.
  25. سبزواری، سید عبدالأعلی (۱۴۱۳ق)، مهذب الأحکام، قم، مؤسسة المنار، چ چهارم.
  26. سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز (۱۴۰۴ق)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، قم، منشورات الحرمین، چ اول.
  27. شیخ صدوق، محمد بن علی (۱۴۱۵ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی۷، چ اول.
  28. شریف مرتضی، علی بن الحسین (۱۳۸۷ق)، جمل العلم و العمل، نجف، مطبعة الْداب، چ اول.
  29. ـــــــــ (۱۴۱۸ق)، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسة الإمام الهادی۷، چ اول.
  30. صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد (۱۴۱۴ق)، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب، چ اول.
  31. صاحب جواهر، محمدحسن (۱۴۰۴ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چ هفتم.
  32. طباطبایی، سید علی (۱۴۱۸ق)، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت:، چ اول.
  33. طباطبایی قمی، سید حسن (بی تا)، کتاب الحج، [بی جا]، [بی نا].
  34. طبرانی، سلیمان بن احمد (۲۰۰۸م)، تفسیر القرآن العظیم، اربد، دار الکتاب الثقافی، چ اول.
  35. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، چ سوم.
  36. طوسی، محمد بن حسن (۱۳۷۵ق)، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، تهران، انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون، چ اول.
  37. ـــــــــ (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  38. ـــــــــ (۱۴۰۷ق/الف)، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
  39. ـــــــــ ، (۱۴۰۰ق)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، چ دوم.
  40. ـــــــــ (۱۴۰۷ق/ب)، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم.
  41. شهید اول، محمد بن مکی (۱۴۱۷ق)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم.
  42. شهید ثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۳ق)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چ اول.
  43. علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۰ق)، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
  44. ـــــــــ (۱۴۱۴ق)، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت:، چ اول.
  45. ـــــــــ ، (۱۴۱۳ق/الف)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
  46. ـــــــــ ، (۱۴۱۳ق/ب)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ دوم.
  47. ـــــــــ ، (۱۴۱۲ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، چ اول.
  48. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله (۱۴۰۴ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چ اول.
  49. فاضل موحدی لنکرانی، محمد (۱۴۱۸ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ الحج، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، چ دوم.
  50. ـــــــــ ، (بی تا)، مناسک الحج، [بی جا]، [بی نا].
  51. فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰ق)، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چ سوم.
  52. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (۱۴۱۵ق)، القاموس المحیط، بیروت، [بی نا]، چ اول.
  53. فیومی، احمد بن محمد (بی تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، دار الرضی، چ اول.
  54. کاشف الغطاء، حسن بن جعفر (۱۴۲۲ق)، أنوار الفقاهة - کتاب الحج، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، چ اول.
  55. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ق)، الفروع من الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم.
  56. محقق داماد، سید محمد (۱۴۰۱ق)، کتاب الحج، قم، چاپخانه مهر، چ اول.
  57. محقق کرکی، علی بن حسین (۱۴۱۴ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت:، چ دوم.
  58. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد (۱۴۱۴ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چ اول.
  59. مطرزی، ناصر بن عبدالسید (بی تا)، المغرب فی ترتیب المعرب، [بی جا]، دار الکتاب العربی.
  60. مفید، محمد بن محمد (۱۴۱۳ق)، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید=، چ اول.
  61. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۰۳ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.
  62. موسوی عاملی، سید محمد (۱۴۱۱ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، بیروت، مؤسسة آل البیت:، چ اول.
  63. نراقی، احمد (۱۴۱۵ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت:، چ اول.
  64. وحید خراسانی، حسین (۱۴۲۸ق)، مناسک الحج، قم، مدرسة الإمام باقر العلوم۷، چ پنجم.