رضایتمندی و زیارت (مورد مطالعه : زائران ایرانی در پیاده روی اربعین 1398 در عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

پژوهش پیــشرو، با توجه به فرصت‌های مادی، معنوی و فرهنگی که پیاده‌روی اربعین در عراق به ارمغان می‌آورد، در راستای توسعه گردشگری مذهبی و با هدف بررسی رضایتمندی زائران ایرانی در جامعه میزبان صورت گرفته است.
برای رسیدن به اهداف تحقیق، از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده. پژوهش با روش کیفی از نوع پدیدارشناختی توصیفی صورت گرفته و اطلاعات مورد نظر از طریق ابزار مشاهده و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شده. حجم نمونه، شامل  27زائر ایرانی است که برای انتخاب آنها از نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده.
یافته‌ها نشــان میدهند که رضایتمندی در بُعد زیرساخت‌های فضایی (محیطی)، پایین است؛ ولی میزان رضایتمندی زائران در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و دینی در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین برخی نیازهای اساسی زائران، عبارت‌اند از: افزایش ناوگان حمل و نقل، نظارت جدی بر نرخ‌گذاری کرایه‌ها، افزایش زیرساخت‌های ارتباطی مخابراتی، فراهم کردن امکانات سرمایشی، بهداشتی، اسکان مناســب، تعریض و رفع اشکالات فنی جاده‌ها به منظور کاهش خطرات جاده ای، ایجاد مراکز فرهنگی بیشتر برای پاسخگویی به سؤالات و شبهات.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم.
1. آرون، ریمون (1373)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
2. آلپورت، گ. د و ادوارد، ج (1371)، روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
3. احمدی، منیژه، خیراللهی، ارسطو، چراغی، مهدی (1396)، «ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون»، دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 5، شماره 9، ص119-216.
4. الوانی، سیدمهدی (1379)، پژوهشی در زمینه برخی مشکلات سازمانی و عدم ارضای نیازهای کارکنان در جمعی از اساتید مدیریت، تهران
5. برمر، توماس اس (1392)، فضاهایمقدسومکان‌های گردشگری، در تیموتی، دالن جی و السن، دانیل اچ. )ویراستار(.
6. تیموتی، د. و د. اولسن (1392)، گردشگریدینوسفرهایمعنوی، ترجمه محمد قلی‌پور و احسان مجیدی فرد، تهران، جامعه‌شناسان.
7. دهخدا، علی‌اکبر (1385)، فرهنگمتوسط، زیر نظر سیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران.
8. روشه، گی (1376)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشارات تبیان.
9. شاه‌حسینی، حدیث (1392)، «شناخت انگیزه‌ها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت طبیعت‌گردها از سفر به قشم»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8 ، شماره 24، ص145-182.
10. شماعی، علی (1387)، «نقش جهانگردی در فرایند همگرایی و توسعه فرهنگی کشورهای اسلامی»، نامه‌پژوهش فرهنگی، شماره 1، سال 9، ص81-106.
11. غفاری، محمد، رنجریان، بهرام، افتحی، سعید (1393)، «ارائه مدلی جهت تعیین ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 4، دوره 6، ص845-866.
12. لطیفی، شکوفه (1394)، ارزیابی میزان رضایتمندی و انگیزه گردشگران از روستاهای جنگلی بندپیِ شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
13. مافی، عزت‌الله، سقایی، مهدی، جوانبخت، زهره (1390)، تحلیلی بر گردشگری خرید در کلان‌شهرهای مذهبی، یازدهمین کنگره جغرافی‌دانان.
14. واخ، یوآخیم (1387)، جامعه‌شناسیدین، ترجمه جمشید آزادگان، تهران، سمت.
15. هزارجریبی، جعفر و ملک، محمد (1391)، «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران با رویکرد جذب گردشگران خارجی»، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 23، شماره 3، ص133-146.
16. همتی، زهرا و زهرانی، داوود (1393)، «بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان، به مثابه برند گردشگری»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 3، شماره 103، ص182-204.
17. همیلتون، ملکم (1387)، جامعه‌شناسیدین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، ثالث.
18. Alhemoud, A. , & Armstrong, E. G. (1996), »Image of tourism attractions in Kuwait«, Journal of Travel Research, 34(4), 76-80.
19. Chen, C. F. and Tsai, D. (2007), »How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions?«, Tourism Management, 28(4), 1115–1122.
20. Johnson, M. D. , et al. (2001), »The evaluation and future of national customer satisfaction index models«, Journal of Economic Psychology, 22(2), 217–245.
21. Veasna, S. , Wu, W. Y. and Huang, C. H. (2012), »The impact of destination source credibility on destination satisfaction: The mediating effects of destination attachment and destination image«, Tourism Management, 46, 1-16.
22. Williams,C. and Buswell,J. (2003), »Service quality in leisure and tourism«, CABI, its online at: http:lldx. doi. orgl10. 1079/9780851995410. 0000
23. Prayag, G. and Ryan, C. (2012), »Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination«, Journal of Travel Research, 51(3), 342–356.
24. Lee, T. H. and Yen, L. S. (2013), »The influence of leisure involvement and place attachment on destination loyalty: Evidence from recreationists walking their dogs in urban parks«, Journal of Environmental Psychology, 33, 76-85.