بررسی فقهی وظیفه مرد صروره در حلق یا تقصیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح ۴ حوزه علمیه قم

2 دانش آموخته جامعة الزهرا قم.

چکیده

یکی از واجبات حج تمتع در روز دهم ذیالحجه در سرزمین منا، حلق یا تقصیر است. تقصیر بر همه زنان متعین است؛ اما در مورد وظیفه مردانی که پیشتر حجةالاسلام بهجا نیاوردهاند (صروره)، بین فقها اختلاف وجود دارد که از اختلاف بدوی روایات نشئت گرفته است. برخی از فقها معتقدند حلق بر صروره متعین است و برخی دیگر صروره را نیز همچون سایر حجاج، مخیر بین حلق و تقصیر دانسته و حلق را تنها با فضیلتتر از تقصیر میدانند.
پس از بررسی سندی و دلالی ادله طرفین، مشخص میشود که برخی از ادله نظریه اول از حیث سند و دلالت تام است؛ در نتیجه حلق بر صروره متعین است؛ زیرا روایات نظریه دوم، بر فرض صحت سند و دلالت، تنها اطلاقاتی هستند که توسط روایات نظریه اول تقیید میخورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابع

  1. قرآن کریم، ترجمه: مکارم شیرازى، ناصر، (۱۳۷۳ش.)، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى، چاپ دوم.
  2. ابن ادریس، محمد بن احمد، (۱۴۱۰ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  3. ابن براج، عبدالعزیز بن تحریر، (۱۴۰۶ق)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  4. ابن حمزة، محمدبن علی، (۱۴۰۸ق)، الوسیلة الی نیل الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
  5. ابن زهره، حمزة بن علی، (۱۴۱۷ق)، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام صادق۷.
  6. ابن سعید حلی، یحیی بن سعید، (۱۴۰۵ق)، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیة.
  7. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، (بیتا)، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی.
  8. ابوالصلاح حلبی، تقیالدین بن نجم، (۱۴۰۳ق)، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه امیر المؤمنین علی۷.
  9. اشتهاردی، علیپناه، (۱۴۱۷ق)، مدارک العروة، تهران، دارالأسوة للطباعة و النشر.
  10. افتخاری، علی، (۱۴۲۸ق)، آراء المراجع فی الحج (بالعربیة)، تهران، نشر مشعر.
  11. بحرانی، یوسف بن احمد، (۱۴۰۵ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  12. بهجت، محمدتقی، (۱۴۲۴ق)، مناسک حج و عمره، قم، انتشارات شفق، چاپ سوم.
  13. تبریزی، جواد بن علی، (۱۴۱۵ق)، مناسک الحج، قم، دارالصدیقة الشهیدة.
  14. ـــــــــــــــــــ ، (۱۴۲۳ق)، التهذیب فی مناسک العمرة و الحج، قم، دارالتفسیر.
  15. حر عاملی، محمد بن حسن، (۱۴۰۹ق)، وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت:.
  16. خامنهای، سیدعلی، (۱۴۲۶ق)، مناسک الحج، تهران، نشر مشعر.
  17. خلیل بن احمد (فراهیدی)، (۱۴۱۰ق)، العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم.
  18. خمینی، سیدروح الله، (بیتا)، تحریرالوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  19. خوانساری، سیداحمد، (۱۴۰۵ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
  20. خویی، سیدابوالقاسم، (۱۴۱۸ق)، فقه الشیعة ـ کتاب الطهارة، قم، مؤسسه آفاق، چاپ سوم.
  21. ــــــــــــــــــ ، (۱۴۱۸ق)، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
  22. سبحانی تبریزی، جعفر، (۱۴۲۴ق)، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق۷.
  23. سبزواری، سید عبدالاعلی، (۱۴۱۳ق)، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسة المنار، دفتر معظم له.
  24. شاهرودی، سیدمحمود بن علی، (۱۴۰۲ق)، کتاب الحج، قم، مؤسسه انصاریان.
  25. شبیری زنجانی، سیدموسی، (۱۴۲۱ق)، مناسک الحج، قم، مؤسسة الولاء للدراسات.
  26. شهید ثانی، زینالدین بن علی، (۱۴۱۳ق)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة.
  27. شیخ صدوق، محمد بن علی، (۱۳۸۵ش)، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری.
  28. ـــــــــــــــــــ ، (۱۴۱۳ق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  29. ـــــــــــــــــــ ، (۱۴۱۵ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی۷.
  30. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، (۱۴۰۴ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  31. صافی گلپایگانی، لطف الله، (۱۴۲۳ق)، فقه الحج، قم، مؤسسه حضرت معصومه۳، چاپ دوم.
  32. طباطبائی کربلایی، علی بن محمدعلی، (۱۴۱۸ق)، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت:.
  33. طبرسی، فضل بن حسن، (بیتا)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.
  34. طریحی، فخرالدین بن محمد، (۱۴۱۶ق)، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
  35. طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۷۵ق)، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، تهران، انتشارات کتابخانه جامع چهلستون.
  36. ـــــــــــــ ، (۱۳۸۷ق)، الجمل و العقود فی العبادات، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد.
  37. ــــــــــــ ، (۱۴۰۰ق)، النهایة فی مجرد الفته و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم.
  38. ــــــــــــــ ، (بی تا)، التبیان فی تفسیر القران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  39. ــــــــــــــ ، (۱۳۸۷ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران، المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریة.
  40. ــــــــــــــ ، (۱۴۰۷ق الخلاف، قم، دفتر انتشارا اسلامی.
  41. ــــــــــــــ ، (۱۴۰۷ق)، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
  42. ـــــــــــــ ، (۱۴۱۱ق)، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعة.
  43. علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۲ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیه.
  44. ــــــــــــ ، (۱۴۱۳ق)، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  45. ـــــــــــــ ، (۱۴۱۳ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
  46. ـــــــــــــ ، (۱۴۱۴ق)، تذکرة الفقهاء، مشهد، مؤسسه آل البیت:.
  47. فاضل لنکرانی، محمد، (۱۴۱۸ق)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة ـ الحج، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم.
  48. ــــــــــــــــ ، (بیتا)، مناسک الحج، بینا، بیجا. (نرمافزار فقه اهل البیت ۲)
  49. فاضل هندی، محمد بن حسن، (۱۴۱۶ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  50. فخر المحققین، محمد بن حسن، (۱۳۸۷ق)، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، مؤسسة اسماعیلیان.
  51. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، (۱۴۰۶ق)، الوافی، اصفهان، کتابخانه امیرالمؤمنین۷.
  52. مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، (۱۴۱۴ق)، لوامع صاحبقرانی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.
  53. محقق حلی، جعفر بن حسن، (۱۴۱۵ق)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، المعارف الاسلامیة.
  54. ــــــــــــ ، (۱۴۱۸ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چاپ ششم.
  55. محقق داماد، سیدمحمد، (۱۴۰۱ق)، کتاب الحج، مقرر: عبدالله جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر.
  56. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، (۱۲۴۷ق)، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، قم، مؤسسه آل البیت:.
  57. مدنی کاشانی، رضا، (۱۴۱۱ق)، براهین الحج للفقهاء و الحجج، کاشان، مدرسه آیةالله مدنی کاشانی، چاپ سوم.
  58. محقق کرکی، علی بن حسین، (۱۴۱۴ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت:، چاپ دوم.
  59. مفید، محمد بن محمد، (۱۴۱۳ق)، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
  60. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، (۱۴۰۳ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  61. مکارم شیرازی، ناصر، (۱۴۱۶ق)، مناسک الحج، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب۷، چاپ دوم.
  62. موسوی عاملی، محمد بن علی، (۱۴۱۱ق)، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت:.
  63. نراقی، احمد بن محمدمهدی، (۱۴۱۵ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت:.
  64. نووی، یحیی بن شرف، (بیتا)، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر.
  65. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل، (۱۴۱۹ق)، الحاشیة علی مدارک الاحکام، قم، مؤسسه آل البیت:.
  66. وحید خراسانی، حسین، (۱۴۲۸ق)، مناسک الحج، قم، مدرسة الامام باقرالعلوم۷، چاپ پنجم.