عکس سلفی و ارتباط تصویری با همسر در حال احرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 استاد دانشگاه الهیات دانشگاه تهران، پردیس

چکیده

در تحقیق حاضر حکم فقهی عکس سلفی محرم با دوربین تلفن همراه و نگاه به همسر، از طریق تماس تصویری در حال احرام، بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، که بــا کمک نرم افزار و در تحقیقات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته، از این قرار اســت که صفحه نمایشــگر تلفن همراه ـ گرچه هنگام عکاسی تصویری از آنچه مقابل عدسی دوربین قرار گرفته است را نشان می‌دهد و کارکردی شبیه به آینه دارد ـ از این جهت که مؤلفه‌های آینه، یعنی ثبات در کارکرد و استقلال در ارائه تصویر، را ندارد و برای نمایش تصویر از عدسی و مدارهای الکترونیکی کمک می‌گیرد، عرفاً مصداقی از آینه محسوب نمی‌شود. اما از آنجا که ملاک حرمت نگاه مُحرم در آینه، قصد تزیین است، مقصود از نگاه به تصویر منعکس شده در صفحه نمایشــگر هنگام عکاســی نباید قصد تزیین باشد. ازاینرو ثبت عکس شخصی توسط مُحرم با این قید، مجاز به نظر می‌ رسد. همچنین فقها نگاه شهوی مُحرم به همسر را جایز نمیدانند. ازاین رو جواز نگاه محرم به همسر در تماس تصویری، به خالی بودن نگاه او از شــهوت منوط است و بدون این قید، مشــاهده همسر هنگام برقراری تماس تصویری مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. آملی، محمدتقی، (۱۳۸۰ق.)، مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، چاپ اول، تهران، نشر مؤلف.
  2. ابن ادریس، محمد بن احمد، (۱۴۱۰ق.)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  3. ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، (۱۴۰۶ق.)، المهذب، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  4. ابن حمزه، محمد بن علی، (۱۴۰۸ق.)، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی=.
  5. ابن زهره، حمزة بن علی، (۱۴۱۷ق.)، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق۷.
  6. ابن سعید حلی، یحیی بن احمد، (۱۴۰۵ق.)، الجامع للشرایع، چاپ اول، قم، مؤسسه سیدالشهداء العلمیة.
  7. ابن فهد حلی، احمد بن محمد، (۱۴۰۷ق.)، مهذب البارع فی شرح مختصر النافع، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  8. ــــــــــــــ ، (۱۴۰۹ق.)، الرسائل العشر، چاپ اول، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
  9. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۰ق.)، المقتصر من شرح المختصر، چاپ اول، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة.
  10. ابوالصلاح حلبی، تقیالدین بن نجم، (۱۴۰۳ق.)، الکافی فی الفقه، چاپ اول، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین۷.
  11. بحرانی، یوسف بن احمد، (۱۴۰۵ق.)، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  12. حائری، سیدکاظم، (۱۴۲۳ق.)، فقه العقود، چاپ دوم، قم، مجمع فکر اسلامی.
  13. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹ق.)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت:.
  14. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۲ق.)، هدایة الامة الی احکام الائمة – منتخب المسائل، چاپ اول، مشهد، مجمع بحوث اسلامی.
  15. حکیم، محسن(۱۴۱۶ق.)، دلیل الناسک – تعلیقة وجیزة علی مناسک الحج، چاپ سوم، نجف، مدرسه دار الحکمة.
  16. خمینی، سیدروحالله، (بیتا)، تحریر الوسیلة، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  17. خویی، سیدابوالقاسم، (۱۴۱۸ق.)، موسوعة الامام الخوئی، چاپ اول، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی=.
  18. سبحانی، جعفر، (۱۴۲۷ق.)، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق۷.
  19. شاهرودی، سیدمحمود، (۱۴۰۲ق.)، کتاب الحج، چاپ اول، قم، مؤسسه انصاریان.
  20. شهید اول، محمد بن مکی، (۱۴۱۷ق.)، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  21. شهید ثانی، زینالدین بن علی، (۱۴۱۳ق.)، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة.
  22. شیخ صدوق، محمّد بن علی (۱۴۱۵ق.)، المقنع، چاپ اول، قم، موسسه امام هادی۷.
  23. صاحب جواهر، محمدحسن، (۱۴۰۴ق.)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
  24. صیمری، مفلح بن حسن، (۱۴۲۰ق.)، غایة المرام، چاپ اول، بیروت، دارهادی.
  25. طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۰۷ق.)، الخلاف، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  26. علامه حلّی، حسن بن یوسف، (۱۴۱۴ق.)، تذکرة الفقهاء، چاپ اول، قم، مؤسسه
   آل البیت:.
  27. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۰ق.)، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  28. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۱ق.)، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  29. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۳ق.)، قواعد الاحکام، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  30. علیدوست، ابوالقاسم، (۱۳۹۴ش.)، فقه و عرف، چاپ پنجم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  31. ــــــــــــــ و...، (بیتا)، مغنی الأدیب، قم، حوزه علمیه قم.
  32. فاضل آبی، حسن بن ابیطالب یوسفی، (۱۴۱۷ق.)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  33. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، (۱۴۰۴ق.)، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، چاپ اول، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی.
  34. فاضل هندی، محمد بن حسن، (۱۴۱۶ق.)، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  35. فیض کاشانی، ملامحمدمحسن، (بیتا)، مفاتیح الشرایع، چاپ اول، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی.
  36. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، (بیتا)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، چاپ اول، اصفهان، انتشارات مهدوی.
  37. کلینی، محمد بن یعقوب، (۱۴۰۷ق.)، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
  38. محقق حلی، جعفر بن حسن، (۱۴۰۸ق.)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
  39. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۸ق.)، المختصر النافع فی فقه الامامیة، چاپ ششم، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة.
  40. محقق داماد، سیدمحمد، (۱۴۰۱ق.)، کتاب الحج، چاپ اول، قم، انتشارات مهر.
  41. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمد مؤمن، (۱۴۲۳ق.)، کفایة الاحکام، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  42. محقق کرکی، علی بن حسین، (۱۴۰۹ق.)، رسائل المحقق الکرکی، چاپ اول، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی.
  43. ــــــــــــــ ، (۱۴۱۴ق.)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، قم، موسسه آلالبیت:.
  44. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، (۱۴۰۳ق.)، مجمع الفایدة و البرهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.