بهشت بقیع، قلمرو هویتی ـ فرهنگی اسلام و تشیع و ضرورت بازسازی آن از نگاه مردم‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مناسک شیعی در دانشگاه لایپزیگ

چکیده

 
مقاله حاضر در صدد است تبیینی از نقش بقیع در ساختن یک میراث مشترک از دیدگاهی انسان‌شناسانه به مکان و هویت ارائه کند. براساس این تبیین بقیع به عنوان مکانی که در آن گفتمان و سیاست مکان‌های مذهبی تعریف شده است و هویت‌های مسلمین از طریق آن شکل می‌گیرد و مسلمانان فهم خود از اسلام را با چند و چون شکل‌گیری و تغییر و تحولات این ابنیه تنظیم می‌کنند، اهمیت اجتماعی و فرهنگی دارد.
نکته محوری این مقاله در حقیقت بازخوانی یک مکان بر مبنای قرائت اسلام از مکان است. ارتباط با یک مکان گاه از طریق رفتارها و آداب خود مسلمانان روشن می‌شود. با توجه به این نکته وهابی‌ها همواره از اقداماتشان درباره تخریب و بازسازی اماکن دفاع می‌کنند. «بازسازی بقیع» به عنوان شعار محبوب شیعیان ـ که می‌توان آن را به شکل فضاسازی مجدد بقیع بازخوانی کرد ـ در ظاهر فراخوانی است برای بازگرداندن بقیع به وضعیت سابق آن در زمان حکومت عثمانی که یک امپراتوری سنی بود. این شعار بیانگر شباهت‌های رویکرد شیعه‌ و سنی‌ به اماکن مذهبی است. این شعار همچنین انعکاسی از ابعاد دین،
اماکن و ارتباط بین مکان و هویت مذهبی است. ارائه این نگاه از تخریب بقیع و ضرورت اجتماعی ـ فرهنگی بازسازی آن از دیدگاه مردم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه از نوآوری‌های این مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. Algar, H. Wahhabism: A Critical Essay, Oneonta, New York: Islamic Publications International, 2002.
  2. Cole, J. R. I./ N. R. Keddie, Shi’ism and Social Protest, New Haven, Connecticut, USA: Yale University Press, 1986.
  3. Dabashi, H. Shi’ism: A Religion of Protest, Cambridge & London: Harvard University Press/Belknap Press, 2012.
  4. Deleuze, / F. Guattari, Anti ـ Oedipus: Capitalism & Schizophrenia, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983.
  5. Ende, W. “The Nakhawila, A Shiite Community in Medina Past and Present”, Die Welt des Islams Band 37, Nr. 3, 1997, pp. 263 ـ
  6. Haider, N. The Origins of the Shi’a: Identity, Ritual, and Sacred Space in Eighth ـ Century Kufah, Cambridge University Press: Cambridge, 2011.
  7. Honarpisheh, D. "Women in Pilgrimage: Senses, Places, Embodiment, and Agency. Experiencing Ziyarat in Shiraz", Journal of Shi'a Islamic Studies Band 6 Nr. 4, 2013, p. 383 ـ
  8. Ibrahimi, M. H. A New Analysis of Wahhabi Doctrines, ABWA Publishing and Printing Center, 2007.
  9. Keynoush, B. Saudi Arabia and Iran: Friends or Foes?, Palgrave Macmillan, 2016.
  10. Klass, D./ R. Goss, “The Politics of Grief and Continuing Bonds with the Dead: The Cases of Maoist China and Wahhabi Islam”, Death Studies, 27, No. 9, 2003, p. 787 ـ 811.
  11. Masoudi ـ nejad, R. “Practising Fractal Shi‟i Identities through Muharram Rituals in Mumbai”, Diversities, Band 14, Nr. 2, 2012, p. 103 ـ
  12. Moujani, P. A. Die Wahhabiten und die Osmanen: Berichte von zeitgenössischen osmanischen Beamten über den Aufstieg des Muḥammad ibn Abdul ـ Wahhab und der Saudis (Übersetzt von Nurcan Otay and Yakup Kilic), Bremen: Eslamica, 2017.
  13. Murdoch, J. Post ـ Structuralist Geography: A Guide to Relational Space, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2006.
  14. Nahouza, N. Wahhabism and the Rise of the New Salafists: Theology, Power and Sunni Islam, London & New York: I.B. Tauris Publishers, 2018.
  15. Rahnema, A. Shi’i Reformation in Iran: The Life and Theology of Shari’at Sangelaji, Surrey, England & Burlington, VT, USA: Ashgate, 2015.
  16. Ramzy, N. P. “Visual Language in Mamluk Architecture: A Semiotic Analysis of the Funerary Complex of Sultan Qaitbay in Cairo”, Frontiers of Architectural Research, Band 2, Nr. 3, September 2013, P. 338 ـ
  17. Al ـ Rasheed, M. A History of Saudi Arabia: Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
  18. Rowe, W. “Cultural Muslims: The Evolution of Muslim Identity in Soviet and Post ـ Soviet Central Asia”, In: Aitchison, C. u.a. (Hrsg.), Geographies of Muslim Identities: Diaspora, Gender, and Belonging, Hampshire, England & Burlington, VT, USA: Ashgate,
  19. Roy, O. Holy Ignorance: When Religion and Culture Part Ways, Oxford & New York: Oxford University Press,
  20. Al ـ „Uthaymin, „Abd Allah Salih. Muḥammad ibn ‘Abd al ـ Wahhab: The Man and his Works, New York & Riyadh: I. B. Tauris Publishers in association with the King Abdul Aziz Foundation,
  21. Watt, W. M. & Winder, R. B. “Medina”, In: Bosworth, E. (Hrsg), Historic Cities of the Islamic World, Leiden & Boston: Brill,
  22. Weston, M. Prophets and Princes: Saudi Arabia from Muḥammad to the Present, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2008.
  23. منابع اینترنتی
  24. Hubbard, B. “Saudis Turn Birthplace of Wahhabism Ideology into Tourist Spot”, The New York Times, Mai 2015.
  25. URL: https://nytimep.com/2015/06/01/world/middleeast/saudis ـ turn ـ birthplace ـ of ـ ideology ـ into ـ tourist ـ spot.html (10. August 2018.
  26. Matthiesen, T. “The Shi‟a of Saudi Arabia at a Crossroads”, Middle East Research and Information Project, Mai 2009. URL: https://www.merip.org/ mero/mero050609# (10. August 2018)
  27. Rizvi, A. “Jannatul Baqee: Preserving Our Heritage”, Baquee, 16. Jun 2018. URL: https://baqee.org/jannatul ـ baqee ـ preserving ـ our ـ heritage/ (10. August 2018)

  Taylor, J. “Mecca for the rich: Islam‟s holiest site „turning into Vegas‟”, The Independent, 24. September 2018. URL: