نقد و بررسی مبانی فقهیِ ممانعت از حضور بانوان در بقیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران.

چکیده

امروزه از حضور بانوان در قبرستان بقیع و دیگر قبرستان‌ها از حرمین شریفین و سایر مناطق با پشتوانه فقهی ممانعت می‌شود. هرچند درباره مشروعیت حضور بانوان در قبرستان‌ها و زیارتشان و طرح دیدگاه بزرگان از مذاهب فقهی اهل سنت مقالات فراوانی از جمله خود نویسنده نوشته شده است، تاکنون تحقیقی جامع و متمرکز بر نقد سندی و دلالی مستندات فقهی ممانعت از حضور بانوان در بقیع ـ که به صورت جزوه در اطراف بقیع توزیع می‌شود و در پرتو آن از نزدیک شدن بانوان به دیوراهای بقیع نیز منع می‌شود ـ از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت نگاشته نشده است. ازاین‌رو واکاوی مبانی فقهی این ممانعت مسئله‌ای است مهم که نیازمند پاسخی درخور است.
واکاوی تک‌تک این مُستندات حاکی از عدم اعتبار سندی این روایات نزد اهل سنت است و بر فرض پذیرش اعتبار آن، تتبع در کلمات شارحان نامدار حدیث اهل سنت نشان می‌دهد که گروهی به نسخ این احادیث اشاره کرده‌اند و گروهی ظهور دلالی روایات را بر حضور و زیارتی می‌دانند که با اِستلزامات حرام همراه باشد؛ همان‌طور که ممکن است در سایر اعمال مستحبی، همچون حج مستحبی، نیز چنین باشد. این تحقیق با هدف نقد و بررسی سندی و دلالی مستندات ممانعت از حضور بانوان در بقیع و ارائه راهکار برای حضور آنان در بقیع نگاشته شده است. نیل به این هدف در سایه توصیف و تحلیل آموزه‌‌های روایی اهل سنت طبق مبانی آنان در اَخذ و فهم احادیث نبوی(ص) با گرد‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای میسّر است. نتیجه آن مخدوش بودن مبانی «ممانعت از حضور بانوان در بقیع» و باطل بودن انتساب آن مبانی به سنت نبوّی(ص) و عدم دلالت بر دیدگاه مذکور است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. قرآن کریم

  1. آلوسی، نعمان بن محمود، (بی‌تا). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  2. ابن ابی‌شیبه، عبدالله بن محمد (1409ق). المصنف فی الأحادیث والآثار، الریاض، مکتبة الرشد.
  3. ابن ابی‌حاتم، محمد بن إدریس (1371ق). الجرح والتعدیل، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  4. ابن جوزی، عبدالرحمان بن علی (1406ق). الضعفاء والمتروکین، بیروت،دارالکتب العلمیة.
  5. ابن الحاج، أبو عبدالله (1424ق). المدخل، بیروت، دار التراث.
  6. ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم (1408ق). الفتاوی الکبری، بی‌جا، دارالکتب العلمیة.
  7. ابن حبان، محمد بن حبان (1395ق). الثقات، بیروت، دار الفکر.
  8. ـــــــــــــ (1414ق). صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، بیروت.
  9. ــــــــــ (بی‌تا) المجروحین، حلب، دار الوعی.
  10. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (1404ق). تهذیب التهذیب، بیروت، دارالفکر.
  11. ــــــــــ (1406ق). تقریب التهذیب، سوریه، دارالرشید.
  12. ــــــــــــ (1407ق). فتح الباری شرح صحیح البخاری، قاهره، دارالریان للتراث.
  13. ـــــــــــــ (1416ق). التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر، مصر، مؤسسة قرطبة.
  14. ـــــــــــــ (1419ق). التلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  15. ابن شاهین، عمر (بی‌تا) ناسخ الحدیث ومنسوخه، بی‌جا، دارالحزم.
  16. ابن ضویان، ابراهیم (1409ق). منار السبیل فی شرح الدلیل، بی‌جا، المکتب الإسلامی.
  17. ابن عثیمین، محمد (1422ق). الشرح الممتع علی زاد المستقنع، بی‌جا، دار ابن الجوزی.
  18. ابن عدی، عبدالله بن عدی (بی‌تا) الکامل فی ضعفاء الرجال، چاپ سوم، تحقیق سهیل زکار و یحیی مختار غزّاوی، بیروت، دارالفکر.
  19. ابن عساکر، علی بن حسن (1407ق). تاریخ دمشق الکبیر [تاریخ مدینة دمشق]، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  20. ابن قدامه، عبدالرحمن بن احمد (بی‌تا) الشرح الکبیر علی متن المقنع، بیروت، دارالکتاب العربی.
  21. ـــــــــــــ (1414ق). الکافی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  22. ـــــــــــــ ، (بی‌تا) المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی.
  23. ابن قلیج، علاءالدین (1422ق). إکمال تهذیب الکمال، بی‌جا، الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر.
  24. ابن قیم الجوزیة، محمد بن ابی‌بکر، (بی‌تا)، تهْذیب سنن أَبی داود وإیضاح مشکلاته، بی‌جا، بی‌نا.
  25. ابن ماجة، محمد بن یزید (1430ق). سنن ابن ماجة، تعلیق: شعیب الأرنؤوط و غیره، بیروت،‌ دارالرسالة العالمیة.
  26. ابن مفتاح، عبدالله بن ابی‌القاسم (بی‌تا)، شرح الأزهار المنتزع المختار من الغیث المدرار، عمان،‌ بی‌نا.
  27. ابوحیان توحیدی، علی بن محمد (1324ق). الإمتاع و المؤانسة، بیروت، المکتبة العنصریة.
  28. ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث (1430ق). سنن أبی‌داود، تحقیق شعَیب الأرنؤوط و محَمَّد کامِل قره بللی، دار الرسالة العالمیة.
  29. أبوزید، بکر (1416ق). جزء فی زیارة النساء للقبور، بی‌جا، دارالعاصمة.
  30. ابویعلی ، احمد بن علی (1404ق). مسند ابی یعلی، تحقیق حسین سلیم أسد، دمشق، دارالمأمون للتراث.
  31. ابن حنبل، احمد (1420ق). مسند الإمام أحمد بن حنبل، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الرسالة.
  32. انصاری، حماد، «کشف الستور فی النهی النساء عن زیارة القبور»، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، شماره 52.
  33. البانی، محمدناصرالدین (1406ق). أحکام الجنائز، چاپ چهارم، بی‌جا، المکتب الإسلامی.
  34. ـــــــــــــ (1412ق). سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ فی الأمة، الریاض، دارالمعارف.
  35. ـــــــــــــ (1423ق). ضعیف أبی‌داود، کویت، مؤسسة غراس للنشر و التوزیع.
  36. ـــــــــــــ (بی‌تا). تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، بیروت، المکتب الإسلامی.
  37. انصاری، زکریا بن محمد (1422ق). أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  38. ـــــــــــــ (بی‌تا) الغرر البهیة فی شرح البهجة الوردیة، بی‌جا، المطبعة المیمنیة.
  39. بحرانی، یوسف‌ (1405ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌.‌
  40. بخاری، محمد بن اسماعیل (1396ق). الضعفاء الصغیر، تحقیق محمود إبراهیم زاید، حلب،‌ دار الوعی.
  41. ـــــــــــــ (1397ق). التاریخ الصغیر، قاهره، دار الوعی.
  42. ـــــــــــــ (1407ق). صحیح البخاری، چاپ سوم، بیروت، دار ابن کثیر.
  43. ـــــــــــــ (بی‌تا). التاریخ الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  44. بن باز، عبدالعزیز (بی‌تا)، مجموع فتاوی، مکتبة الشامله.
  45. بهوتی، منصور بن یونس (1402ق). کشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت، دارالفکر.
  46. بیهقی، احمد بن الحسین (1412ق). سنن الصغری للبیهقی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  47. ـــــــــــــ (1424ق). سنن الکبری للبیهقی، چاپ سوم، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  48. ترمذی، محمد بن عیسی (1403ق). سنن الترمذی، بیروت، دار إحیاء التراث.
  49. جوزجانی، ابراهیم بن یعقوب (1405ق). أحوال الرجال، تحقیق صبحی البدری السامرائی، بیروت، مؤسسة الرسالة.
  50. حاکم نیشابوری، محمد (1411ق). المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  51. حرّ عاملی، محمد ‌بن ‌حسن‌ (1409ق). وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل‌البیت:‏.
  52. دمیاطی، محمدشطا (1418ق). إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین، بیروت، دارالفکر.
  53. ذهبی، محمد بن احمد (1405ق). سیر أعلام النبلاء، چاپ سوم، تحقیق مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
  54. ـــــــــــــ (1995م). میزان الاعتدال فی نقد الرجال، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  55. ـــــــــــــ (بی‌تا)، المغنی فی الضعفاء، تحقیق الدکتور نورالدین عتر، مکتبة الشاملة.
  56. راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ق). المفردات فی غریب القرآن، محقق داود صفوان عدنان، دمشق ـ بیروت، دارالعلم ـ الدار الشامیه.
  57. رملی، محمد [شافعی الصغیر] (1404ق). نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج، بیروت، دارالفکر.
  58. السید السابق (1412ق). فقه السنة، بیروت، دارالفکر.
  59. شاشی القفال، ابوبکر (1980م). حلیة العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء، بیروت، مؤسسة الرسالة.
  60. شعرانی، عبدالوهاب (بی‌تا)، عمود المحمدیة، بیروت، دارالمعرفه.
  61. شمس الأئمه سرخسی، محمد بن احمد (1421ق). المبسوط للسرخسی، تحقیق خلیل محی الدین المیس، بیروت، دارالفکر.
  62. شنقیطی، محمدامین (1415ق). أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالفکر.
  63. شوکانی، محمد (1413ق). نیل الأوطار، تحقیق: عصام الدین الصبابطی، مصر، دارالحدیث.
  64. شیخ صدوق، محمد بن علی (بی‌تا)، علل الشرائع، قم، مکتبة الداوری.
  65. شیرازی، ابراهیم بن علی (بی‌تا)، المهذب فی فقه الإمام الشافعی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  66. طبرانی، سلیمان بن احمد (بی‌تا)، المعجم الکبیر، مکتبة ابن تیمیة.
  67. ـــــــــــــ (1415ق). المعجم الأوسط، قاهره، نشرالحرمین.
  68. طحاوی، احمد بن محمد (1318ق). حاشیة علی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، مصر، المطبعة الکبری الأمیریة ببولاق.
  69. طوسی، محمد بن حسن‌ (1414ق). الأمالی، قم، دارالثقافة.
  70. طیالسی، سلیمان بن داوود (1419ق). مسند أبی‌داود الطیالسی‌– المشکول، تحقیق محمد بن عبدالمحسن الترکی، بی‌جا، هجر للطباعة والنشر.
  71. عبدالرزاق بن همام (1403ق). مصنف عبد الرزاق، تحقیق حبیب الرحمان الأعظمی، بیروت، المکتب الإسلامی، الطبعة الثانیة.
  72. عظیم‌آبادی، محمد (1415ق). عون المعبود شرح سنن أبی‌داود، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  73. عقیلی، محمد بن عمر (1404ق). الضعفاء الکبیر، تحقیق عبدالمعطی أمین قلعجی، بیروت، دارالمکتبة العلمیة.
  74. علامه حلی، حسن بن یوسف (بی‌تا). نهایة الأحکام فی معرفة الآحکام، قم، اسماعیلیان.
  75. عینی حنفی، بدر الدین (بی‌تا)، عمدة القاری شرح صحیح البخاری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
  76. ماردینی، علا الدین ابن الترکمانی (بی‌تا)، الجوهر النقی فی الری علی البیهقی، بیروت، دارالفکر.
  77. مبارکفوری أبوالعلا (بی‌تا)، تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  78. متقی هندی، علاءالدین (1405ق). کنزل العمال فی سنن الأقوال والأفعال، چاپ پنجم، بیروت، موسسة الرسالة.
  79. مزّی، یوسف بن عبد الرحمان (1400ق). تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة.
  80. ـــــــــــــ (1403ق). تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحقیق عبدالصمد شرف‌الدین، بیروت، المکتب الإسلامی والدار القیّمة، الطبعة الثانیة.
  81. مسلم بن الحجاج (بی‌تا)، صحیح مسلم، تحقیق فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  82. مفید، محمد بن محمد (بی‌تا). الفصول المختارة من العیون و المحاسن، قم، المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید.
  83. مناوی، محمد عبدالرؤوف (1415ق). فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر النذیر، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  84. ناصف، منصور علی (بی‌تا)، التاج الجامع للأصول فی أحادیث الرسولﷺ، بیروت، دار الجیل.
  85. نراقی، احمد بن محمد (1415ق). مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، موسسة آل البیت:.
  86. نسائی، أحمد بن شعیب (1405ق). الضعفاء والمتروکین، تحقیق بوران الضناوی و کمال یوسف الحوت، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة.
  87. ـــــــــــــ (1411ق). سنن النسائی الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة.
  88. نووی، یحیی بن شرف (1405ق). روضة الطالبین وعمدة المفتین، بیروت، المکتب الإسلامی.
  89. ـــــــــــــ (بی‌تا). المجموع، بیروت، دارالفکر.
  90. هیثمی، علی بن ابی‌بکر (1408ق). مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دارالکتب العلمیة.

  ـــــــــــــ (1412ق). موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان، بیروت، دارالکتب العلمیه.