واکاوی فقهی نقش مسجدالحرام در نماز طواف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانش‌اموخته سطح چهار حوزوی و استادیار گروه فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

از مسائل مطرح در باب حج، تعیین مکان ادای نماز طواف واجب یا مستحب و نقش مسجدالحرام در آن است. هرچند در وهله اول بدیهی می‌نماید که نماز طواف باید در ظرف مسجدالحرام باشد، منتها در فرض جابه‌جایی مقام ابراهیم(ع) از مکان کنونی به محدوده توسعه‌یافته یا خارج از مسجدالحرام (مثلاً مسعا یا شعب ابی‌طالب) ظرفیت مسجدالحرام در ادای نماز طواف ـ مخصوصاً خلف یا جنب مقام ابراهیم(ع) ـ از مسائلی است که حکم آن چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیقی موسّع و یکپارچه در این­ باره صورت نگرفته است.
با تکیه بر تحلیلِ برآمده از منابع فقهی، موضوعیت داشتن خَلف مقام ابراهیم(ع) برای ادای نماز طوافِ واجبْ حکایت از آن دارد که اگر مقام ابراهیم(ع) از محدوده کنونی مسجدالحرام به اماکن توسعه‌یافته یا بیرون از آن (در مسعا یا شعب ابی‌طالب) منتقل شود نماز طواف باید خلف یا جَنب مقام گزارده شود.
این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی نقش مسجدالحرام در نماز طواف انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گرد‌اوری داده‌های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، عدم موضوعیت مسجدالحرام در ظرف ادای نماز طواف واجب در فرض مذکور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آبی، حسن بن ابی‌طالب (1417ق)، کشف الرموز، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 2. ابن ادریس، محمد بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی‏، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 3. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (1379ق)، فتح الباری، بیروت، دارالمعرفة.
 4. ابن سعد، محمد بن سعد (1418ق)، الطبقات الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه.
 5. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم (1403ق)، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین7.
 6. ازرقی، محمد بن عبدالله (1415ق)، اخبار مکة و ما جاء فیها من الاثار، مکه مکرمه، مکتبة الثقافة.
 7. اسدی، احمد بن محمد (1407ق)، المهذب البارع، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 8. خمینی، سیدروح‌‌الله (بی‌تا)، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
 9. ــــــــــ (1415ق)، مناهج الوصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 10. بحرانی، یوسف بن احمد (1405ق)، الحدائق الناضرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 11. بهجت، محمدتقی (1428ق)، رساله توضیح المسائل، چاپ نود و دوم، قم، انتشارات شفق.
 12. بیهقی، احمد بن حسین (1405ق)، دلائل النبوة، بیروت، دارالکتب العلمیة.
 13. پژوهشکده حج و زیارت (1393ش)، مناسک حج محشی، تهران، نشر مشعر.
 14. حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعة، قم، ‏مؤسسه آل البیت:.
 15. حکیم، سیدحسن (1416ق)، دلیل الناسک، چاپ سوم، نجف اشرف، مدرسه دارالحکمة.
 16. حمیری، عبدالله بن جعفر (1413ق)، قرب الإسناد، قم، مؤسسة آل‌البیت:.
 17. خویی، سیدابوالقاسم (1418ق)، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.
 18. ــــــــــ (1416ق)، صراط النجاة، قم، نشر المنتخب.
 19. درگاهی، مهدی و عندلیبی، رضا (1395ش)، «نقش مقام ابرهیم در نماز طواف»، میقات حج، شماره96، تابستان، ص8ـ46.
 20. سبزواری، سیدعبدالاعلی (1413ش)، مهذب الأحکام، قم، مؤسسه المنار، دفتر معظم له.
 21. سبزواری، محمدباقر (1347ق)، ذخیرة المعاد، قم، مؤسسة آل‌البیت:.
 22. ــــــــــ (بی‌تا)، کفایة الأحکام، بی‌جا، بی‌نا (نرم‌افزار جامع فقه اهل ‌بیت2).
 23. سلیم بن قیس (1405ق)، کتاب سلیم بن قیس، قم، نشر الهادی.
 24. شاهرودی، سیدمحمود بن علی (1402ق)، کتاب الحج، قم، مؤسسه انصاریان.
 25. شهید اول، محمد بن مکی‌ (1417ق)، الدروس الشرعیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 26. ــــــــــ (بی‌تا)، رسائل الشهید الأول، بی‌جا، بی‌نا (نرم‌افزار جامع فقه اهل ‌بیت2).
 27. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق)، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه.
 28. ــــــــــ (1422ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 29. شیخ صدوق، محمد بن حسین (1385ق)، علل الشرایع، نجف اشرف، المکتبة الحیدریه.
 30. صاحب جواهر، محمدحسن (بی‌تا)، جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
 31. طباطبایی، سیدعلی (1418ق)، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت:.
 32. ــــــــــ (1409ق)، الشرح الصغیر، قم، انتشارات کتابخانه آیة‌الله مرعشی نجفی.
 33. طوسی، محمد بن حسن (1407ق، الف)، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
 34. ــــــــــ (1407ق، ب)، الخلاف‏، قم، ‏دفتر انتشارات اسلامی.
 35. علوی، میرسیداحمد (بی‌تا)، مناهج الأخیار فی شرح الإستبصار، قم، اسماعیلیان.
 36. عیاشی، محمد‌ بن‌ مسعود (1380ق)، تفسیر العیاشی، تهران، چاپخانه علمیه.
 37. فاسی، محمد بن احمد (1386ش)، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تهران، نشر مشعر.
 38. فاضل مقداد، مقداد ‌بن‌ عبدالله (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
 39. فاکهی، محمد بن اسحاق (1407ق)، اخبار مکة، مکه مکرمه، مکتبه و مطبعة النهضة الحدیثة.
 40. فیض کاشانی، محمد بن شاه‌مرتضی (1406ق)، الوافی‏، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی7‏.
 41. کلینی، محمد ‌بن ‌یعقوب (1407ق)، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیة.
 42. مجلسی، محمدباقر (1410ق)، بحار الأنوار، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر.
 43. محقق حلی، جعفر (1415ق)، المختصر النافع، قم، المعارف الاسلامیة.
 44. محقق داماد، سیدمحمد (1401ق)، کتاب الحج، قم، چاپخانه مهر.
 45. مدنی کاشانی، رضا (1411ق)، براهین الحج، چاپ سوم، کاشان، مدرسه علمیه آیت‌الله مدنی.
 46. مفید، محمد ‌بن ‌محمد (1413ق)، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید.
 47. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 48. موسوی عاملی، محمد بن علی (1411ق)، مدارک الأحکام، بیروت، مؤسسه آل‌البیت:.
 49. میلانی، محمدهادی (1395ق)، محاضرات فی فقه الإمامیة، مشهد، دانشگاه فردوسی‏.
 50. نراقی، احمد بن مهدی (1415ق)، مستند الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت:.
 51. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله (1999م)، معجم البلدان، بیروت، دار صادر.
 52. یعقوبی، احمد بن اسحاق (بی‌تا)، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر.