نقد و بررسی فقهی مبانی در وسعت و محدوده میقات ذوالحلیفه با تأکید بر آرای فقهای امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح 4 حوزه علمیه قم

چکیده

سالانه هزاران مسلمان از نقاط مختلف دنیا در نقاطی که نامش میقات است، احرام می‌بندند تا راهی بیت‌الله الحرام شوند و یکی از بزرگ‌ترین رکن‌های شریعت را به‌جا آورند و به فرمان مسلّم قرآنی مبنی بر وجوب حج عمل کنند. بخش عمده‌ای از حجاج، از جمله ایرانیان، از مسیر مدینه راهی می‌شوند.
پژوهش حاضر در نظر دارد تا میقات ذوالحلیفه و محوریت مسجد شجره در مشروعیت احرام اهل مدینه و حدود آن را بررسی کند. بنابراین محل بحث، لزوم احرام در داخل مسجد یا کفایت احرام از خارج یا هر نقطه از منطقه‌ ذوالحلیفه است. اهم نتایج به‌ دست آمده، این است که سه مبنا وجود دارد: اولی کل منطقه‌ ذوالحلیفه را و دومی خصوص مسجد را و سومی مسجد و مجاور آن را ملاک مشروعیت می‌داند. قول مختار، قول سوم است و این مبنا نوعی توسعه‌ موضوعی در مسئله است. اما مبنای توسعه‌ حکمی که مشروعیت احرام را از هر نقطه‌ ذوالحلیفه تا منطقه‌ بیداء جائز می‌شمرد، اگرچه از برخی نصوص ظاهر می‌شود، ولی مبنایی باطل است. اما توسعه‌ موضوعی حکم جواز احرام به گونه‌ای که خارج مسجد را شامل شود که همان مبنای سوم است، مبنایی صحیح و مستدل در مسئله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابن ‌ادریس حلی، محمد بن احمد (1410ق.)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 1، چاپ دوم، قم، موسسة النشر الاسلامی.
 2. ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر (1406ق.)، المهذب، جلد 1، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی.
 3. ابن ‌حمزه، محمد بن علی (1408ق.)، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ اول، قم، مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی النجفی.
 4. ابن ‌زهره، حمزه بن علی ( 1417ق.)، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ اول، قم، اعتماد.
 5. ابن ‌سعید حلی، یحیی بن احمد (1405ق.)، الجامع للشرائع، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ سیدالشهدا7.
 6. ابن ‌فهد حلی، احمد بن محمد (1407ق.)، المهذب البارع فی شرح المختصر، جلد 2، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 7. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم (1414ق.)، اشارة السبق، چاپ اول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 8. ـــــــــــــ ، (1403ق.)، الکافی فی الفقه، چاپ اول، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین7.
 9. بدرالدرین عینی، محمود بن احمد (بی‌تا)، عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری، جلد 17، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 10. جعفریان، رسول (1381ش.)، آثار اسلامی مکه و مدینه، چاپ پنجم، تهران، نشر مشعر.
 11. حر عاملی، محمد بن حسن (1416ق.)، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، جلد 11، چاپ سوم، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث.
 12. حکیم، سیدمحسن (1404ق.)، مستمسک العروة الوثقی، جلد 11، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
 13. حمیری، عبدالله بن جعفر (1413ق.)، قرب الاسناد، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث.
 14. خامنه‌ای، سیدعلی (1378ش.)، مناسک حج، تهران، مشعر.
 15. خمینی، سیدروح‌الله (1390ق.)، تحریر الوسیلة، چاپ دوم، قم، دارالکتب العلمیة.
 16. خوئی، سیدابوالقاسم (1364ق.)، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جلد 1 و3 و6 و 7 و12 و 23، چاپ پنجم، بی‌جا، دفتر آیة‌الله خوئی.
 17. ـــــــــــــ ، (1409ق.)، کتاب الحج، جلد 2، چاپ دوم، قم، منشورات دارالعلم.
 18. خیاری، احمد بن یاسین (1419ق.)، تاریخ معالم المدینة المنورة قدیماً و حدیثاً، چاپ اول، ریاض، نادی المدینة المنورة الادبی.
 19. سبحانی، جعفر (1384ش.)، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، جلد 2، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ امام صادق7.
 20. ـــــــــــــ ، (1432ق.)، المبسوط فی اصول الفقه، جلد 4، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ امام صادق7.
 21. سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز (بی‌تا)، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، قم، المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لاهل البیت:.
 22. سیستانی، سیدعلی (1384ش.)، مناسک حج، مشهد، رستگار.
 23. شهید اول، محمد بن مکی (1411ق.)، اللمعة الدمشقیة، چاپ اول، قم، دارالفکر.
 24. شیخ صدوق، محمد بن علی (1386ق.)، علل الشرائع، جلد 2، نجف، منشورات المکتبة الحیدریة.
 25. ـــــــــــــ ، (1376ش)، امالی، چاپ ششم، تهران، کتابچی.
 26. ـــــــــــــ ، (1413ق.)، من لایحضره الفقیة، جلد 2، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 27. طباطبائی، سیدعلی (1438ق.)، ریاض المسائل، جلد 6، چاپ سوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 28. طوسی، محمد بن حسن (1387ق.)، المبسوط فی فقه الامامیة، جلد 1، چاپ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
 29. ـــــــــــــ ، (1415ق.)، الفهرست، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ نشر فقاهت.
 30. علامه حلی، حسن بن یوسف (1416ق.)، تذکرة الفقهاء، جلد 1، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث.
 31. ـــــــــــــ ، (بی‌تا)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، جلد 2، چاپ اول، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة.
 32. ـــــــــــــ ، (بی‌تا)، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، جلد 1، چاپ اول، مشهد، مؤسسة آل البیت.
 33. علم‌الهدی، علی بن حسین (1387ق.)، جمل العلم و العمل، چاپ اول، نجف، مطبعة الآداب.
 34. ـــــــــــــ ، (1417ق.)، مسائل الناصریات، تهران، مؤسسه‌ هدی.
 35. فاضل هندی، محمد بن حسن (1437ق.)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، جلد 5، چاپ چهارم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 36. فراهانی، محمدحسین بن مهدی (1362ش.)، سفرنامه‌ میرزامحمدحسین حسینی فراهانی، چاپ اول، تهران، چاپ فردوس.
 37. قائدان، اصغر (1381ش.)، تاریخ و آثار اسلامی مکه‌ مکرمه و مدینه‌ منوره، جلد 3، چاپ نهم، تهران، نشر مشعر.
 38. محقق حلی، جعفر بن حسن (1364ق.)، المعتبر فی شرح المختصر، جلد 2، چاپ اول، قم، مؤسسة سیدالشهدا7.
 39. ـــــــــــــ ، (1408ق.)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 1، چاپ دوم، قم، مؤسسه‌ اسماعیلیان.
 40. ـــــــــــــ ، المختصر النافع فی فقه الامامیة، چاپ سوم، تهران، قسم الدراسات الاسلامیه فی مؤسسة البعثة.
 41. محقق کرکی، علی بن الحسین (1408ق.)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 3، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث.
 42. مراغی، ابوبکر بن حسین (1422ق.)، تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة، چاپ اول، ریاض، چاپ عبدالله بن عبدالرحیم عسیلان.
 43. مظفر، محمدرضا (1370ش.)، اصول الفقة، جلد 2، چاپ دوم، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.
 44. مفید، محمد بن محمد (1410ق.)، المقنعة، چاپ اول، قم، کنگره‌ جهانی هزاره‌ شیخ مفید=.
 45. مکارم شیرازی، ناصر (1374ش.)، مناسک الحج، چاپ دوم، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب7.
 46. نجاشی، احمد بن علی (1416ق.)، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
 47. نجفی، محمدباقر (1386ش.)، مدینه‌شناسی، جلد 1، چاپ اول، تهران، چاپ مشعر.
 48. وحید خراسانی، حسین (1378ش.)، مناسک حج، قم، مدرسة الامام باقرالعلوم.