حقوق بین الملل و تعهدات و تکالیف دولت عربستان در برابر حج‌گزاران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه المصطفی

چکیده

حج از عبادات مهم، و از فروع دین مبین اسلام است که دارای ابعاد متعدد فردی و اجتماعی است. حج، عبادتی مناسک محور است و حج‌گزاران تنها در سرزمین حجاز می‌توانند این عبادت را انجام دهند. از‌این‌رو حکومت سعودی، نسبت به حج‌گزاران مسلمان، تعهدات ویژه‌ای دارد. این مقاله عهده‌دار تبیین تعهدات و تکالیف دولت عربستان، در برابر حج‌گزاران، از منظر حقوق بین‌الملل است. این مهم در سه مبحث «حقوق بین‌الملل؛ تعهدات و تکالیف دولت پذیرنده حجاج»، «تعهدات اعلامی مؤسس دولت سعودی نسبت به حج و حرمین، در ابتدای شکل‌گیری دولت» و «معاهدات مرتبط با حج و حج‌گزاری یا روابط ایران و عربستان» به سامان می‌رسد. فرایند این پژوهش، به بایسته‌های روشی دانش حقوق بین‌الملل وفادار است؛ چنان‌که در کنار استفاده از اسناد نوشتاری، به برخی از گزارشات تاریخی نیز توجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. ارفع‌نیا، بهشید، (1374)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، عقیق، چاپ پنجم.
2. اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3. بلدسو، رابرت، (1375)، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه: بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، چاپ اول.
4. پلینو، جک، (1384)، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه و تحقیق: حسن پستا، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ سوم.
5. تقی‌زاده انصاری، مصطفی، (1384)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، قومس، چاپ دوم.
6. سهرابی، محمد، (1385)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، چاپ اول.
7. شاکریان، شاهرخ، (1375)، فقیری، شکوه، مجموعه توافق‌های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چاپ اول.
8. شاو، ملکم، (1389) حقوق بین‌الملل، مترجم: وقار، محمد حسین، تهران، اطلاعات، چاپ سوم.
9. شریعتی، سعید، (1384) حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، کانون اندیشه‌ جوان، 1384، چاپ اول.
10. شیخ الاسلامی، محسن، (1384) حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: گنج دانش، چاپ اول.
11. صدر، جواد، (1388) حقوق دیپلماتیک و کنسولی، نهم: دانشگاه تهران، ضمیمه 2، کنوانسیون وین.
12. طباطبایی، منوچهر، (شهریور 1370) آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
13. فن گلان، گرهارد، (1386) درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، مترجم: آقایی، سید داوود، تهران، نشر میزان، چاپ سوم.
14. فیلبی، سانت‌جون، (1419) بعثه الی النجد (1918ـ 1917)، مترجم: عبدالله الصالح عثیمین، الملحق الثانی، ریاض: مکتبة العبیکان، چاپ اول.
15. فیوضی، رضا، (1379) حقوق بین‌الملل؛ مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1379، چاپ اول.
16. قرارداد بین‌المللی حقوق اتباع بیگانه، 1929.
17. کاسسه، آنتونیو، (1385) حقوق بین‌الملل، ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
18. کک دین، نگوین و دیگران، (1382) حقوق بین‌الملل عمومی، مترجم: حسن حبیبی، تهران، اطلاعات، چاپ اول.
19. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، مسئولیت بین‌المللی دولت و حمایت سیاسی، (1387) ترجمه: نصرت‌الله حلمی، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
20. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل، (1390) مسئولیت بین‌المللی دولت، ترجمه: علیرضا ابراهیم گل، تهران، شهر دانش، چاپ سوم.
21. محقق، علی، (1379) اسناد روابط ایران و عربستان سعودی (1357ـ 1304)، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
22. مستقیمی، بهرام و مسعود طارم سری، (1377) مسئولیت بین‌المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
23. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
24. نصیری، محمد، (1383) حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگاه، چاپ دهم.
25. نظیف، مجتبی، (1391) بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، دادگستر، چاپ اول.
26. والاس، ربکا، (1387) حقوق بین‌الملل، مترجم: سید قاسم زمانی، تهران، شهر دانش، چاپ دوم.
27. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93335?keyword=عربستان.
28. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93477?keyword=عربستان.
29. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93594?keyword=.عربستان
30. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97980?keyword=عربستان.