پژوهشکده حج و زیارت با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت، مبادرت به انتشار دوفصلنامه «پژوهشنامه حج و زیارت» با رویکرد علمی-پژوهشی کرده است. بدینوسیله از همه پژوهشگران، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی دعوت می‌شود، مقالات علمی-پژوهشی خود در زمینه مطالعات حج و زیارت را جهت چاپ در این نشریه از طریق همین سامانه ارسال نمایند. 

پژوهشنامه حج و زیارت به استناد مصوبه شماره ۲۷۰ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ حائز رتبه علمی-پژوهشی گردیده است.

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-164 

1. مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

صفحه 7-28

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


2. نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن

صفحه 29-53

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی