نویسنده = حمید موذنی بیستگانی
تعداد مقالات: 5
1. کارکردشناسی و تحلیل چرایی صدور اخبار باب استطاعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

حمید موذنی بیستگانی


2. ارزیابی شرعی یا عرفی بودن مفهوم استطاعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


3. واکاوی حکم حج در فرض حصر تحصیل زاد و راحله با پرداخت بهای بیش از معمول

دوره 5، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 7-25

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


4. بررسی فقهی مشروعیت جماعت در نماز طواف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-33

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


5. مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-28

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی