‏«تأملی بر انگاره سرایت حکم حرم مکه به مساجد در عدم جواز اجرای حدود شرعی»‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

مطابق رأی فقیهان امامی اجرای حد و قصاص در مورد مجرم پناهنده به حرم مکه ممنوع می باشد؛ بلکه در این ‏زمینه باید با إعمال پاره ای از محدودیت ها، وی را وادار به خروج از حرم نموده و سپس کیفر مقرر را در مورد ‏وی اجرا نمود. فارغ از حکم مزبور که مستظهر به اجماع فقیهان بوده و مستندات نقلی فراوانی در تأیید آن ‏وجود دارد، در باب سایر مکان های مقدس، اجماع تعبدی معتبر مشاهده نمی شود. یکی از مواضع دیگری که ‏برخی از فقیهان اقامه حد را در آن حرام یا مکروه دانسته اند مساجد مسلمانان می باشد. نوشتار حاضر با عنایت ‏به اهمیت اجرای حدود شرعی در آموزه های شریعت و از آنجا که مستندات چنین دیدگاهی را خالی از مناقشه ‏نیافته است، با نگاهی مسئله محورانه و در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، ادله ارائه شده توسط فقیهان را در ‏مطالعه گرفته و در نهایت با رد تمامی آنها، قول به جواز اجرای حدود را با اطلاقات و عمومات ادله اقامه حدود ‏سازگارتر یافته است. البته نگارنده مسئله را در پرتو عناوین ثانوی نیز در مداقه قرار داده و تأکید نموده است که ‏در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل وهن دین و مذهب، با صلاحدید حاکم شرع، اجرای حدود متوقف ‏خواهد شد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات