بررسی حق حجاج بر بیمه درمان از منظر حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

2 گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

همه انسان­ها به­دلیل انسان بودن، صرف­نظر از هر نوع قید، نژاد و تابعیت حق دارند از حداقل امکانات زیستی برخوردار شده و در برابر خطرات و آسیب­های اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند. حج از جمله مناسک واجب شرعی است که مسلمانان از تمام مناطق جهان میل و اشتیاق به انجامش دارند. دولت عربستان به عنوان دولت میزبان ملزم به رعایت و تضمین حقوق همه حجاج است، حقوق حجاج در مناسک حج وجوه مختلفی دارد از جمله مهم­ترین حق­های حجاج حق بربیمه درمان است زیرا در انجام مناسک حج ممکن است حوادث غیرقابل پیش­بینی رخ دهد که در نتیجه آن جسم و جان حجاج دچار آسیب شده و حتی نتیجه آن حادثه  از کارافتادگی یا فوت زائر باشد که در این صورت ضمن از دست رفتن آداب معنوی مناسک، هزینه­های گزافی بر زائر خانه خدا تحمیل گردد. به منظور جلوگیری از بروز چنین حوادثی هر چند در وهله اول دولت عربستان ملزم به پیش­بینی امکانات بهداشتی و سلامتی برای حجاج است اما در کنار  آن تعبیه امکان استفاده از بیمه درمان  با همکاری دولت متبوع حجاج از دیگر اقداماتی است که دولت عربستان متعهد به تضمین آن در حین انجام مناسک حج است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که  حق بر بیمه درمان به عنوان یکی از مصادیق مهم تامین اجتماعی از حقوق اولیه و مهم حجاج است که در اعمال آن، دولت­ها اعم از دولت متبوع و دولت عربستان به عنوان دولت میزبان باید در اعمال حق بر بیمه درمان پایبند به اصل برابری و توزیع عادلانه  باشند. با این حال در اجرای آن کاستی­ها و موانعی موجود است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات