مطالعه مولفه های جانشین‌پروری و بررسی اندازه اثرآنها با استفاده از رویکرد فراتحلیل (مطالعه موردی سازمان حج و زیارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش،مطالعه مولفه های و استفاده از روش فراتحلیل برای بدست آوردن اندازه تاثیرگزاری هریک از آنها (مطالعه موردی: سازمان حج و زیارت) است. برای این کار، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه‌های جانشین‌پروری از دل آن به طبقه بندی و تفکیک آنها و استخراج مؤلفه‌ها پرداخته شد. این تحقیق بر اساس هدف جزو تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و اکتشافی می‌باشد. از حیث روش جهت استخراج نتایج از تکنیک فراتحلیل استفاده شده که فراتحلیل نوعی مطالعه کیفی می‌باشد. در پژوهش حاضر، از مقالات منتشر شده در منابع مختلف استفاده‌ گردیده. براساس یافته‌های این پژوهش، به جهت عدم وجود مدل جانشین پروری در سازمان حج و زیارت مستعد اجرای موفق برنامۀ جانشین‌پروری است و این را می‌توان به دلیل داشتن پتانسیل مناسب در مدیریت جانشین‌پروری و میزان مؤلفه‌های بهسازی استراتژیک نیروی انسانی، تعهد سازمان به اجرای جانشین پروری، حمایت مدیریت ارشد در مسیر ارتقا شغلی دانست.
 

کلیدواژه‌ها