پژوهشی نو در محدوده تربت حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

چکیده

تعیین محدوده تربت و حائر حسینی نقشی تعیین کننده در حدود و ثغور دو حکم استحباب اتمام نماز در حائر و اخذ تربت جهت استشفاء دارد این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال آن است که دیدگاه فقها را با نگاهی نقادانه بررسی و ادله روایی این باب را که به ظاهر مشتمل بر اختلافات بارزی است بازنگری نماید و در نهایت با دقت در ادله و استمداد از کلمات معصومین و توجه به روح واژه ها و لحاظ نمودن تاریخ صدور احکام و در نظر گرفتن قرائن دیگر و با عنایت به فلسفه صدور حکم به این نتیجه برسد که مقصود از تربت حسینی در یک کلام همان مکانی است که حوادث روز عاشورا در آن به وقوع پیوسته و منطبق با ارض کربلا در زمان خود حضرت سیدالشهدا بوده و اعداد و ارقامی که در این رابطه گفته شده از باب بیان مراتب فضیلت و شرافت و اثر است به طوریکه مرکز دایره شفا، مرقد مطهر است و هرچه نماز به آن نزدیک تر اقامه شود مطلوب تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات