ورود حجاج به مکه بدون احرام جهت قرنطینه در هتل و احراز سلامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران- پردیس فارابی

2 عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه قرآن و حدیث. قم. ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی حکم تکلیفی و وضعی ورود بدون احرام به مکه مکرمه به دلیل لزوم قرنطینه حجاج خانه خدا در هتل های این شهر مقدس پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق که با تحلیل ادله و از طریق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته حاکی از اتفاق فقها در حکم عدم جواز ورود به منطقه حرم و شهر مقدس مکه بدون احرام است. آنان از این حکم، تنها فرد مریض و کسی که هدفش از ورود به منطقه حرم عبور از آن است و قصد انجام مناسک را ندارد استثنا نموده اند. با وجود این مطلب به نظر می رسد ورود بدون احرام به شهر مقدس مکه نیز برای حجاج مورد گفتگو جایز است و کفاره ای درپی ندارد، زیرا روایات، ظهور دارند در اینکه احرام جهت ورود به منطقه حرم و شهر مکه که جزء آن است، برای فردی که قصد انجام مناسک را دارد واجب است، از این رو حجاجی که قصدشان از ورود به منطقه حرم و مکه، قرارگرفتن در قرنطینه است را شامل نمی شود. بنابراین آنان پس از اتمام مدت قرنطینه و محرز شدن سلامتیشان می توانند انجام مناسک را قصد نمایند و بدین منظور لازم است به نزدیکترین میقات بازگشته و در صورت عدم امکان، از ادنی الحل مُحرم شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات