ورود بدون احرام حجاج به مکه جهت قرنطینه و احراز سلامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده علوم و معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی حکم تکلیفی و وضعی ورود بدون احرام به مکه مکرمه ـ به دلیل لزوم قرنطینه حجاج خانه خدا در هتل‌های این شهر مقدس ـ پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق ـ که با تحلیل ادله و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری صورت گرفته ـ حاکی از اتفاق فقها در حکم عدم جواز ورود به منطقه حرم و شهر مقدس مکه بدون احرام است. آنان از این حکم، تنها فرد مریض و کسی که هدفش از ورود به منطقه حرم عبور از آن است و قصد انجام مناسک ندارد را استثنا کرده‌اند. با وجود این مطلب به نظر می‌رسد ورود بدون احرام به شهر مقدس مکه نیز برای حجاج مورد گفت‌وگو جایز است و کفاره‌ای در پی ندارد؛ زیرا روایاتْ ظهور دارند در اینکه احرام جهت ورود به منطقه حرم و شهر مکه که جزء آن است، برای فردی که قصد انجام دادن مناسک را دارد واجب است. ازاین‌رو حجاجی که قصدشان از ورود به منطقه حرم و مکه، قرار گرفتن در قرنطینه است را شامل نمی‌شود. بنابراین آنان پس از اتمام مدت قرنطینه و محرز شدن سلامتیشان می‌توانند انجام دادن مناسک را قصد کنند و بدین منظور لازم است به نزدیک‌ترین میقات برگردند و در صورت عدم امکان، از ادنی‌الحل مُحرم شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آملی، میرزامحمدتقی (1380ق)، مصباح الهدی فی شرح عروة‌الوثقی، چاپ اول، تهران، نشر مؤلف.
 2. ابن إدریس حلی، محمد بن احمد (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 3. ابن برّاج، عبدالعزیز بن نحریر (1406ق)، المهذب، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 4. اشتهاردی، علی‌پناه (1417ق)، مدارک العروة، چاپ اول، تهران، دارالاسوه.
 5. بحرانی، یوسف بن احمد (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 6. حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البیت:.
 7. خویی، سیدابوالقاسم (1410ق، الف)، المعتمد فی شرح المناسک، چاپ اول، قم، منشورات مدرسه دارالعلم.
 8. ـــــــــــ (1410ق، ب)، معتمد عروة الوثقی، چاپ دوم، قم، منشورات مدرسه دارالعلم.
 9. سبحانی، جعفر (1424ق)، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق7.
 10. سبزواری، سیدعبدالاعلی (1413ق)، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، چاپ چهارم، قم، مؤسسه المنار.
 11. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1413ق)، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.
 12. صاحب جواهر، محمدحسن (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 13. طوسی، محمد بن حسن (1400)، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، چاپ دوم، بیروت، دارالکتاب العربی.
 14. ـــــــــــ (1407ق)، الخلاف، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 15. علامه حلی، حسن‌ بن‌ یوسف (1414ق)، تذکرة الفقهاء، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت:.
 16. ـــــــــــ (1412ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ اول، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة.
 17. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه.
 18. گلپایگانی، محمدرضا (1403ق)، کتاب الحج، چاپ اول، قم، دارالقرآن الکریم.
 19. مازندرانی، محمدهادی (1429ق)، شرح فروع الکافی، چاپ اول، قم، دارالحدیث.
 20. محقق حلی، جعفر بن حسن (1408ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
 21. محقق داماد، سیدمحمد (1418ق)، کتاب الحج، چاپ اول، قم، دارالاسراء للنشر.
 22. محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن (1247ق)، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت:.
 23. مدنی کاشانی، رضا (1411ق)، براهین الحج للفقهاء و الحجج، چاپ سوم، کاشان، مدرسه علمیه آیة‌الله مدنی کاشانی.
 24. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، (1421ق)، مائة قاعدة فقهیة، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 25. مظاهری، منصور (1397ش)، مناسک حج مطابق با فتوای امام خمینی و مراجع تقلید، چاپ سیزدهم، تهران، نشر مشعر.
 26. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 27. موسوی عاملی، محمد بن علی (1411ق)، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ اول، بیروت، مؤسسه آلالبیت:.
 28. نراقی، احمد بن محمدمهدی (1415ق)، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت:.
 29. یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم (1419ق)، العروة الوثقی (محشی)، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 30. ـــــــــــ (1422ق)، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.