اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعبدالفتاح نواب

اخلاق و اسرار نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت

jhzhajj.ir
02537186546

سردبیر

غلامرضا رضایی

خارج فقه و اصول؛ کلام اسلامی عضو گروه کلام و معارف پژوهشکده حج و زیارت

hzrc.ac.ir/person/258
farhange1388yahoo.com
02537186553

اعضای هیات تحریریه

محمدهادی یوسفی غروی

تاریخ اسلام استاد و پژوهشگر حوزوی

www.yousofi.info/
yousofi.gharavigmail.com

رسول جعفریان

تاریخ دانشیار دانشگاه تهران

historylib.com/
ras.jafariangmail.com

محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

mahdaviradut.ac.ir
021-36166464

رضا مختاری

فقه و اصول؛ کتابشناسی استاد و پژوهشگر حوزه، مدیر موسسه کتاب شناسی شیعه

al-athar.ir/
infoal-athar.ir

احمد مبلغی

فقه و اصول دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی

www.moballeghi.ir/
infomazaheb.ac.ir

مهدی ساجدی

فقه و اصول عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت

hzrc.ac.ir/person/544
mehdisajedi85yahoo.com
02537186420

محمدسعید نجاتی

تاریخ اسلام عضو گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت

hzrc.ac.ir/person/493
nejati13gmail.com
02537186406

سید مهدی علیزاده موسوی

کلام و عقاید مذاهب اسلامی؛ علوم سیاسی سطح چهار حوزه؛ رئیس پژوهشکده حج و زیارت

www.alizadehmoosavi.ir/
smamoosavigmail.com
02537186546

دبیر اجرایی

اباذر نصراصفهانی

کتابشناسی و اطلاع رسانی عضو گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده حج و زیارت

abazarnasrgmail.com
02537186546