دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی روایات تسویف حج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

عبدالحجت حق جو


بررسی فقهی زمان الزامی وقوف در عرفات و معنی وقوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1402

محمد مهدی یزدانی کمرزرد


شناسایی طرق و بازسازی کتاب مزار علی بن مهزیار اهوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

محمد حسین سهیلی


بررسی فقهی حکم انتقال اموات به مشاهد مشرّفه جهت تدفین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

محمد صادق یعقوب زاده مجرد؛ حسین احمری


ظرفیت گردشگری بر ایجاد بینش تمدنی با تاکید بر گردشگری زیارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

محمد کبیر محمدی


بهداشت زائران ایرانی در مسیرهای زمینی و دریایی با تکیه بر سفرنامه‌نویسان حج در دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

سهیلا ترابی فارسانی؛ نرگس مزروعی سبدانی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی