کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی استراتژیک
راهبرد سیاست‌گذاری مناسک حج در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل SWOT

دوره 5، شماره 2، آذر 1399، صفحه 191-218

محمدحسن الهی منش؛ محمدعلی رشادی