کلیدواژه‌ها = کافر
اعلان برائت از مشرکان و تحلیل مفهوم «مشرک»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 71-96

حمید کمالی اردکانی