کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گردشگری مذهبی در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 135-172

جلیل توشنی؛ پرویز سعیدی؛ مجید نصیری


فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 165-201

مسلم باقری؛ علی اصغر مباشری؛ زهرا معاون؛ فاطمه شکاری