نویسنده = سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)
آستانگی در معماری زیارت: بررسی ارتباط و تأثیر مناسک زیارت بر کالبد معماری حرم رضوی(ع)؛ با تأکید برآستانه‌‏های ورودی

دوره 7، شماره 3، آذر 1401، صفحه 105-144

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)؛ هادی ندیمی؛ سید محمد حسین نواب