دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-165 
3. جلوه های هجرت در حج از منظر عرفای مسلمان قرن پنجم و ششم هجری قمری

صفحه 45-74

سیدمحمد قاضی عسکر؛ محمدتقی فعالی؛ علی شیخ الاسلامی؛ هادی وکیلی