دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-164 
1. مفهوم شناسی استطاعت در فرض عدم حاجت به راحله

صفحه 7-28

حمید موذنی بیستگانی؛ نادر مختاری افراکتی؛ امیرحمزه سالارزائی


2. نقش حکم حکومتی در ارتقای ابعاد سیاسی- اجتماعی حج و تطبیقات آن

صفحه 29-53

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی