دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-184 
5. کاوشی پیرامون مدفن فاطمه بنت اسد

صفحه 109-136

نعمت الله صفری فروشانی؛ عمار ابوطالبی