دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-174 
5. امرای سادات حج در دوره بویهیان (379ق ـ 403)

صفحه 107-135

عباس سرافرازی؛ مهناز موسوی مقدم تربتی؛ علی ناظمیان فرد