جایگاه زیارت نزد گردشگران ونقش آن در تثبیت ارزش‌های فرهنگی مطالعه مردم نگارانه در اماکن زیارتی شهر شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز

2 استاد، بخش جامعه شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

قرن 21، قرن سحر و جادوی گردشگری است، گردشگری سلاحی قوی تر از نام، شهرت و پاداش است. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های گردشگری در جهان، انگیزه مذهبی و زیارتی است. در واقع گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار، یادمان‌های مذهبی و انجام اعمال دینی و گذران اوقات فراغت خود در مراکز مذهبی جهان، سفر می‌کنند. مطالعه حاضر با روش مردم‌نگاری و تکنیک تحلیل مضمون به توصیف وتفسیر زیارت نزد گردشگران می‌پردازد و نقش زیارت در تثبیت ارزش‌های فرهنگی را مورد مطالعه و ارتباط آن با فرهنگ را مورد بررسی قرار می‌دهد. تکنیک گردآوری داده‌ها، مشاهده مشارکتی ومصاحبه‌های نیم‌ساخته است و 30مشارکت‌کننده با نمونه‌گیری هدفمند بر اساس ویژگی‌های گردشگر بودن، دارا بودن سابقه سفرزیارتی و جنسیت انتخاب شدند. میدان مطالعه، مکان‌های زیارتی معروف شهر شیراز بود: حرم حضرت احمد بن موسی(ع)، حرم حضرت سید علاء الدین حسین(ع)، حرم حضرت علی بن حمزه(ع). تعداد پنج تم اصلی که عبارتند از: شناخت، ارزشمندی، کنش خیرخواهانه، قدرت اخلاقی و خودمهارگری استخراج گردید، که در نهایت تم کلی، تعالی معنوی تشکیل شد.

کلیدواژه‌ها