مطالعه رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی شرکت کننده در پیاده روی اربعین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مدیریت جهانگردی وهتلداری، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

سلامت معنوی در کنارسلامت اجتماعی معنی و مفهوم پیدا می کند. آیین پیاده روی اربعین بعنوان بزرگترین تجمع صلح آمیز بشری در جهان پیامدهای مهم معنوی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری در پی دارد. در این مطالعه بدنبال بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در میان گردشگران مذهبی شرکت کننده در پیاده روی اربعین بوده وجامعه آماری کلیه شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین بودند. با توجه به نامشخص بودن تعداد، جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر تعیین گردید. یافته ها حاکی از این هستندکه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی گردشگران مذهبی ارتباط معنادار دارند. ابعاد سلامت معنوی با سلامت اجتماعی ارتباط معنادار دارد.همچنین یافته های پژوهش بیانگر این است که هرچه میزان سلامت معنوی افزایش یابد، میزان سلامت اجتماعی نیز افزایش می یابد. در تحقیق حاضر مشخص شد که نزدیک به 36درصد از تغییرات متغیر میزان سلامت اجتماعی توسط متغیر مستقل تبیین می‌گردد.پیاده روی اربعین با توجه به ویژگی ها و خصوصیاتی که دارد فرصت و زمینه مناسبی را برای ایجاد همبستگی، انسجام و مشارکت اجتماعی فراهم می سازد که از این طریق می توان در راستای افزایش شکوفایی وپذیرش اجتماعی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات