آموزه های حج و مساله ارتقای دیپلماسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

« حج و دیپلماسی » و « زیارت و دیپلماسی »، از جمله محورهای بحث در کلان موضوع « حج پژوهی » است. باور به مساله بودن ارتقای دیپلماسی در ایران امروز و تاکید بر این مهم که سطح قابل اعتنایی از ناکامی های موجود، برون داد فهم نادرستی از دین و آموزه های دینی است، از جمله علل موجه بحث از « آموزه های حج »، در باب ارتقای دیپلماسی است. در این میان به نظر می رسد آموزه های حج که به نوعی دارای ابعاد عبادی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، ظرفیت های های قابل اعتنایی درارتقای دیپلماسی ایرانی دارد. بررسی نصوص و گزاره های قرآنی و روایی مرتبط با حج در پژوهشی استنباطی - تحلیلی با دغدغه کشف و رصد پتانسیل های این آموزه ها در نیل به ارتقای دیپلماسی، مساله و هدف این پژوهش است. با این هدف گزاره های قرآنی و روایی مرتبط با حج، ذیل محور های « کنفرانس سالانه حج و لزوم باز اندیشی و ارتقای دیپلماسی عمومی در فضایی چند ملیتی و چند فرهنگی »، « برنامه اقدام مشترک صلح حدیبیه و دیپلماسی مذاکره چند ساحته با محوریت روادید حج »، « آموزه های حج و دیپلماسی برای صلح جهانی »، « دیپلماسی حقوق بشری حج »، « حرم و امنیت مطلق انسان و حیوان: بنیانی برای ترویج دیپلماسی بشر دوستانه » و « آموزه های حج و لزوم توجه به دیپلماسی محیط زیستی »، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات