جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی گردشگران مذهبی مطالعه موردی گردشگران مذهبی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، بخش مدیریت جهانگردی وهتلداری، دانشگاه شیراز

چکیده

به طور سنتی، سبک زندگی یک شخص به صورت محلی تعیین می شود و به آرامی تکامل می‌یابد. با این حال، در قرن بیست و یکم، جهانی سازی کره زمین را مسطح می‌کند و سبک زندگی و سلیقه در سطح جهان تحت تأثیر قرار می‌گیرند و می‌توانند به سرعت تغییر کنند.تعیین تأثیر جهانی شدن فرهنگی بر سبک زندگی گردشگران مذهبی بر تقاضای گردشگری حائز اهمیت است وسهم قابل توجهی در موفقیت تلاش‌های بازاریابی مقصد دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر در راستای تاثیرجهانی شدن بر سبک زندگی گردشگران مذهبی در جهت پاسخ به سوالاتی نظیر اینکه چه رابطه‌ای میان جهانی‌شدن فرهنگی و مولفه‌هایش با سبک زندگی وجود دارد؟ و هریک از مولفه‌های جهانی‌شدن فرهنگی چه تاثیری بر سبک‌های زندگی دارد؟ می کوشد. دراین پژوهش، از روش تحقیق کمی و پیمایش استفاده شده‌است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بدست آمده است.جامعه آماری، گردشگران مذهبی در دامنه سنی 18 تا 65 سال در سال 1398 بودند که در زمان گردآوری داده‌ها در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) حضور داشتند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پیمایش، تصادفی ساده است. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکراین، 384 نفر برآورد گردید.براساس نتایج حاصل از آمارهای استنباطی تحقیق، ارتباط بین جهانی شدن فرهنگی و سبک‌های زندگی گردشگران مذهبی تایید شد. همچنین، سبک‌های فراغتی، آموزشی مدرن و فرهنگی بیش از سایر سبک‌های زندگی از توان تبیین برخوردار بودند. لذا نتایج بدست آمده در سطح چند متغیره، مولفه های جهانی شدن فرهنگی، روی هم 62 درصد از تغییرات سبک فراغتی، 56 درصد از تغییرات سبک آموزشی مدرن و نیز 32درصد از تغییرات سبک فرهنگی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات